Ga naar content

Vergunningen en verloven

In Nederland hebt u voor een aantal zaken een vergunning of ontheffing van de politie nodig. Voor zaken zoals het aanvragen van een jachtakte (WNB), (vuur)wapenverlof (WWM), een verlof in het kader van de Wet explosieven voor civiel gebruik (WECG), en voor het aanvragen van toestemming korpschef om personeel in de beveiliging te laten werken, alsook voor een legitimatiebewijs voor beveiligers (WPBR), dient u zich te wenden tot de afdeling Korpscheftaken van de politie (voorheen bijzondere wetten).

Inhoudsopgave

Doorstart korpscheftaken tijdens corona

Binnen de teams korpscheftaken wordt vanaf 3 maart gestart met het verstrekken van jachtakten, wapenvergunningen en Europese vuurwapenpassen. Afgifte gebeurt n.a.v. eerder ingezonden stukken en na afrekening van de leges aan de balie. Er wordt met een aanvrager een afspraak ingepland om de jachtakte op te halen. De afgifte wordt gedaan met in acht neming van de coronamaatregelen, zoals die zijn opgelegd en geadviseerd door de overheid/RIVM. Dit heeft tot gevolg dat de verwerkingssnelheid van de te verstrekken jachtakten lager is dan normaal gesproken, omdat er een beperking is in het aantal beschikbare geschikte balies. De bezetting van de teams en het werkaanbod van zaken dat een team kan oppakken vertoont eveneens verschillen. Deze factoren zullen leiden tot verschillen in de uitvoering. Hiervoor is eveneens aandacht gevraagd bij de verschillende brancheorganisaties.

Vanwege het grote werkaanbod wordt in eerste aanleg gewerkt aan het afhandelen van de aanvragen van de jachtakten waarbij bijzondere belangen spelen. Te denken valt aan situaties waar economische belangen spelen of risico’s van aansprakelijkheid of rond volksgezondheid. Alle overige jachtakten worden daarna verlengd. Dit geldt ook voor nieuwe aanvragers van wie bekend is dat zij al enige tijd wachten op hun jachtakte. Wij vragen hiervoor begrip. Indien een aanvrager van oordeel is een beroep op deze belangen te kunnen doen, dan kan hij hierover in contact treden met het team Korpscheftaken van de eenheid.

Dit betekent dat verloven mogelijk later voor afhandeling in aanmerking komen. Om hier goed op in te kunnen spelen, worden verlofhouders verzocht om hun verloven reeds één maand voor het verstrijken van de geldigheidsduur op te sturen, in plaats van 14 dagen van te voren, zodat er voldoende tijd is om de verlenging te realiseren. Het overleggen van schietbeurten is voor dit jaar niet nodig. Wel moet voldaan zijn aan de overige vereisten (lidmaatschap en WM32 formulier).

De minister heeft de mogelijkheid gegeven om jachtakten en verloven ambtshalve tot 1 juli te verlengen. Als blijkt dat het niet lukt om alle jachtakten te verlengen voor 1 april, zullen wij dat ambtshalve doen. Indien de formele verlenging van de jachtakten niet voor 1 juli 2021 gerealiseerd kan worden, zullen wij vroegtijdig met de minister overleggen hoe hiermee om te gaan. De brancheorganisaties worden hiervan op de hoogte gehouden.

Bijschrijving van wapens is alleen mogelijk bij dringende zaken, u kunt hiervoor contact opnemen met het team Korpscheftaken van uw woonplaats.

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr)

Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus hebben een vergunning nodig om in de  beveiligingsbranche te werken.  Alle medewerkers die bij een beveiligingsorganisatie of een recherchebureau werken hebben een toestemming nodig van de korpschef om binnen deze branche te mogen werken. Wanneer een medewerker beveiligingswerkzaamheden of recherchewerkzaamheden uitvoert worden er tevens eisen gesteld aan de bekwaamheid en dient de medewerker in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Het  legitimatiebewijs wordt aangevraagd door de werkgever.

Werkgever
Ik wil een beveiligingsorganisatie of recherchebureau beginnen
U hebt hiervoor een vergunning nodig. Het is strafbaar om zonder vergunning een beveiligingsorganisatie of recherchebureau te beginnen. Deze wordt afgegeven door de Minister van Veiligheid en Justitie en de aanvraag kunt u indienen bij de Dienst Justis.

Ik wil iemand binnen mijn beveiligingsorganisatie of recherchebureau aannemen
Elke werknemer van een beveiligingsorganisatie of een particulier recherchebureau zal eerst toestemming moeten hebben van de korpschef, voordat de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.  Werknemers die ook daadwerkelijk beveiligingswerkzaamheden of recherchewerkzaamheden uitvoeren zullen daarnaast ook een legitimatiebewijs moeten hebben. Zonder geldige toestemming en/of legitimatiebewijs mag de werknemer in spé niet te werk worden gesteld.

De aanvraagprocedure
Zowel de toestemming als het legitimatiebewijs kan alleen worden aangevraagd door de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau zelf, niet door de werknemer in spé. De aanvraag dient u te richten aan de afdeling Korpscheftaken van de politie-eenheid waar uw bedrijf is gevestigd. De aanvraag dient u per mail in te dienen. (zie onderstaande adressen) De aanvraagprocedure kan tot 8 weken duren, conform de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)

Voor de afgifte van de toestemming en het legitimatiebewijs zijn leges verschuldigd. Verleende toestemming en legitimatiebewijs worden afgegeven na betaling van de leges. De procedure omtrent de toestemming verloopt grotendeels schriftelijk. Het legitimatiebewijs wordt door de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau afgehaald bij de afdeling Korpscheftaken van de politie. De aanvraag en afgifte van de toestemming en een legitimatiebewijs voor werkzaamheden op een luchtvaartterrein wordt verzorgd door de KMar. Hiervoor zijn afzonderlijke aanvraagbescheiden.

Procedure en aanvraagformulieren Wpbr

Ik wil beveiligingswerkzaamheden laten uitvoeren
U bent verplicht beveiligingswerkzaamheden ruim voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden aan te melden bij het team Korpscheftaken van de eenheid waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. U kunt dit doen met het aanmeldingsformulier werkzaamheden, dat u dient te mailen naar het mailadres van de betreffende eenheid (in onderstaand overzicht).

Wat moet ik als werkgever doen met het legitimatiebewijs als mijn werknemer stopt met zijn werkzaamheden als beveiliger of recherchewerkzaamheden?
Als de werknemer stopt met werkzaamheden als beveiliger of particulier rechercheur, dan bent u als werkgever verplicht direct het betreffende legitimatiebewijs in persoon in te leveren bij team KCTaken (niet opsturen).

Ik wil personeel inlenen
Extra personeel kan worden ingeleend binnen de kaders van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.  Hierbij geldt dat dit alleen kan bij een zelfde soort bedrijf als die van u zelf. Bijvoorbeeld een recherchebureau kan geen personeel inlenen bij een beveiligingsorganisatie of omgekeerd.  Wat wel kan is een PAC dat personeel inleent bij een andere PAC. Voor nadere informatie omtrent het inlenen van personeel kunt u terecht bij de afdeling KC-taken van de politie-eenheid waar uw bedrijf is gevestigd.

Mijn medewerker is het legitimatiebewijs Wpbr kwijt
Indien een medewerker het legitimatiebewijs Wpbr kwijt is dient dit onverwijld bij u als werkgever te worden gemeld. U dient onverwijld een duplicaat legitimatiebewijs Wpbr aan te vragen. Uw medewerker mag geen beveiligingswerkzaamheden of recherchewerkzaamheden uitvoeren zonder geldig legitimatiebewijs Wpbr. Bij diefstal dient u een proces-verbaal van aangifte te overleggen.


WERKNEMER

Ik wil werken binnen een beveiligingsorganisatie of als particulier rechercheur of als alarmcentralist.

Als beveiliger of particulier rechercheur
Om bij een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau te mogen werken, dient een u toestemming en een legitimatiebewijs te hebben van de korpschef of - als het gaat om werkzaamheden op een luchtvaartterrein - van de commandant Koninklijke Marechaussee (KMar). Tevens dient u te voldoen aan de wettelijke opleidingsvereisten voor de verschillende beroepen in de beveiligings- en recherchebranche. 
Uw werkgever is verantwoordelijk voor de aanvraag.

Als (particulier) alarminstallateur
Voordat u met deze werkzaamheden begint dient u zelf een verklaring van betrouwbaarheid aan te vragen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Zonder deze verklaring mag u geen werkzaamheden als alarminstallateur verrichten. U kunt uw aanvraag mailen naar team Korpscheftaken van de eenheid waar u woont, die u kunt vinden in onderstaand overzicht.

Aanvraagformulier:


Ik ben nog in opleiding en ga stage lopen
Stage maakt onderdeel uit van een opleiding. Indien je een stage gaat volgen dient het stagebedrijf (erkend leer en werkbedrijf)  een toestemming en een legitimatiebewijs voor stagiaires aan te vragen, zie <Ik wil iemand binnen mijn beveiligingsorganisatie of recherchebureau aannemen. Een legitimatiebewijs voor stagiaires is 12 maanden geldig en wordt eenmalig uitgegeven. Voor meer informatie: Platformbeveiliging

Ik wil stoppen met mijn werkzaamheden in als beveiliger of particulier rechercheur
Indien u uw werkzaamheden als beveiliger of als particulier rechercheur beëindigt dient u uw legitimatiebewijs onverwijld in te leveren bij uw werkgever. Indien u werkzaam bent voor meerdere werkgevers betreft het de werkgever bij wie u uw werkzaamheden beëindigt.

Ik ben mijn legitimatiebewijs Wpbr kwijt
Indien u uw legitimatiebewijs Wpbr kwijt bent dient u dit onverwijld te melden aan uw werkgever. Zonder geldig legitimatiebewijs mag u geen beveiligingswerkzaamheden of recherchewerkzaamheden uitvoeren.

Deelname aan het onderzoek e-screener

In onze samenleving is het bezit van een wapen geen gegeven. In Nederland geldt een algeheel wapenverbod, dus het verlenen van een wapenvergunning aan jagers en sportschutters brengt hen in een uitzonderingspositie ten opzichte van andere inwoners van Nederland. Om deze uitzonderingspositie te verwerven stelt de wet zware eisen aan de wapenbezitter. Geringe twijfel over de vraag of iemand een wapen kan worden toevertrouwd, is reden voor weigering of intrekking van het wapenvergunning. Het kan immers grote gevolgen hebben als iemand achteraf gezien toch geen wapen toevertrouwd had moeten worden. Daarom wordt uw betrouwbaarheid onderzocht op een aantal aspecten. Eén van deze aspecten is een onderzoek naar uw psychische gesteldheid m.b.v. het instrument e-screener. Aan dat onderzoek dient u uw medewerking te verlenen. Veiligheid staat voorop.

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar daders die aanslagen pleegden met wapens. Uit dat onderzoek zijn o.a. twaalf factoren naar voren gekomen die het risico op onverantwoord gebruik of misbruik van wapens vergroten. Sinds 1 oktober 2019 moet iedereen die een eerste wapenverlof, ontheffing, erkenning of jachtakte aanvraagt, verplicht meewerken aan een onderzoek naar zijn of haar psychische gesteldheid. Het verplichte onderzoek moet ervoor zorgen dat wapens alleen in handen komen van mensen die voldoende betrouwbaar worden geacht en met deze verantwoordelijkheid te kunnen omgaan. Met de e-screener wordt gemeten of het aan u verlenen van een wapenverlof, ontheffing, erkenning of jachtakte een mogelijk risico oplevert voor de veiligheid van de samenleving.
De e-screener is een vragenlijst die de aanvrager invult op een computer De vragenlijst bestaat uit ruim honderd vragen die grotendeels met ja/nee of eens/oneens beantwoord kunnen worden. De e-screener richt zich op persoonlijkheidskenmerken, persoonlijke omstandigheden, middelengebruik en de combinatie daarvan. De vragen komen uit erkende psychologische onderzoeken. De uitslag van het onderzoek met de e-screener geeft aan of er bij u risicofactoren geconstateerd zijn op grond waarvan wapenbezit niet aan u kan worden toevertrouwd. In dat geval zal de korpschef uw aanvraag weigeren.

Voor wie is de e-screener bedoeld?
Iedereen die een wapenverlof, ontheffing, erkenning of jachtakte voor de eerste keer aanvraagt moet zijn medewerking aan het onderzoek met de e-screener verlenen. Dat is wettelijk verplicht. Elke aanvrager die zijn medewerking moet verlenen, ontvangt een uitnodigingsbrief en een informatiebrochure met daarin informatie over de aanmeldprocedure en het verloop van het onderzoek. Mocht de politie of minister (in geval van ontheffing) op een later tijdstip twijfels krijgen over de psychische gesteldheid van de wapenbezitter, dan kan opnieuw medewerking aan een onderzoek e-screener worden gevraagd.

Wijze van aanmelden
Voor het maken van een boeking voor deelname aan het onderzoek, klik hier voor de website van Lamark. Lamark is de organisatie waar de onderzoeken worden afgenomen. Bij de boeking kunt u kiezen op welke locatie u wilt deelnemen aan het onderzoek. Er zijn twintig testcentra waar dat kan. De kosten voor het onderzoek zijn € 54,45. Bij de boeking kunt u kiezen voor de wijze van betalen, contant afrekenen is niet mogelijk. Na betaling ontvangt u een definitieve boekingsbevestiging per mail van Lamark. In deze mail staat de bevestiging van de afspraak. Voor de wijze waarop het onderzoek verloopt wordt verwezen naar de informatiebrochure

De uitslag van het onderzoek
Als het volledige onderzoek naar uw betrouwbaarheid is afgerond, neemt de politie of minister (in geval van een ontheffingsaanvraag) contact met u op voor het vervolg.

Meer informatie?
Voor nadere informatie over het onderzoek, kunt u zich schriftelijk richten aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, postbus 20301, 2500 EH Den Haag.
Over de verdere behandeling van uw aanvraag, kunt u contact opnemen met het team korpscheftaken waar u uw aanvraag heeft ingediend.
Voor vragen die u heeft tijdens het maken van een afspraak bij Lamark, vindt u contactinformatie op de boekingspagina.

Zie ook: Dienst Justis

Voor aanvragen van een jachtakte, (vuur)wapenverlof, een verlof in het kader van de Wet explosieven voor civiel gebruik dient u contact op te nemen met de afdeling Korpscheftaken van de politie (voorheen bijzondere wetten). Dit geldt ook voor het aanvragen van toestemming korpschef om personeel in de beveiliging te laten werken, als ook voor een legitimatiebewijs voor beveiligers.

Wet wapens en munitie (Wwm)

Welke regels zijn verbonden aan een wapenvergunning?
Het bezit en gebruik van de meeste (vuur)wapens is in Nederland verboden. Dit staat in de Wet wapens en munitie. Alleen als u een legitieme reden hebt, mag u een vuurwapen bezitten en gebruiken. U bent bijvoorbeeld sportschutter en hebt daarvoor een wapenvergunning nodig.

Een wapenvergunning vraagt u aan bij de politie. De hiervoor benodigde formulieren zijn te verkrijgen via de afdelingen Korpscheftaken (voorheen Bijzondere Wetten) van elke eenheid. De meest voorkomende aanvraagformulieren vindt u hieronder onder de kop aanvraagformulieren Wet Wapens en Munitie.

De wapenwetgeving in ons land is recent aangescherpt. Er is een aantal maatregelen genomen om beter te kunnen beoordelen of iemand geschikt kan worden geacht om verantwoord, met (vuur)wapens om te gaan. Een van de maatregelen betreft de invoering van het Inlichtingenformulier wapenverlof. Alle vragen in het formulier dienen naar waarheid door de aanvrager te worden beantwoord. Sinds 1 oktober 2013 dient voor alle aanvragen voor een (verlenging) wapenverlof dit ingevulde formulier te zijn bijgevoegd. U kunt het formulier van onze site downloaden, uitprinten en vervolgens invullen.

De politie verstrekt onder voorwaarden wapenvergunningen aan:

 • sportschutters
 • wapenverzamelaars
 • munitieverzamelaars
 • schietcentra
 • jagers

De voorwaarden voor het verstrekken van een wapenvergunning hangen onder andere af van het soort wapen waarvoor u een vergunning aanvraagt. Ook is het belangrijk waarvoor u het wapen wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voor sportuitoefening of voor de jacht.

U krijgt in principe geen vergunning als u – afhankelijk van het gepleegde delict – over de laatste acht of vier jaar een strafblad heeft. Verleende vergunningen kunnen worden ingetrokken als u strafbare feiten heeft gepleegd. Ook al bent u daar (nog) niet voor veroordeeld.

In Nederland zijn echt lijkende namaakvuurwapens bijna allemaal verboden. Nepwapens lijken soms sprekend op echte vuurwapens. Het is strafbaar om in het buitenland zo’n namaakpistool te kopen en dat mee te nemen naar Nederland. Op vliegvelden controleren de Koninklijke Marechaussee en de douane streng op deze voorwerpen. Wie dan echt lijkende nepwapens bezit, krijgt direct een proces-verbaal. Dit geldt niet voor speelgoedwapens die voorzien zijn van een CE-keurmerk en bedoeld zijn voor kinderen onder de 14 jaar.

Verlengen van uw wapenverlof

U bent als verlofhouder verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van uw verlof. Dit betekent dat u ten minste twee weken vóór het verstrijken van uw verlof contact opgenomen moet hebben met uw afdeling Korpscheftaken om een afspraak te maken voor de verlenging. U kunt deze afspraak alleen telefonisch maken.

Wat hebt u nodig?

Als u een afspraak heeft gemaakt, neemt u alle hieronder genoemde stukken mee:

 • Uw verlof (hoofdblad en bijlage). Indien het verlof vol is, dan graag een pasfoto meenemen.
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)
 • Ingevuld inlichtingenformulier WM32
 • Een betaalpas (i.v.m. legesbetaling per PIN)
 • Europese vuurwapenpas (indien voor u van toepassing)
 • Erkenning Wecg t.b.v. kruit (indien voor u van toepassing)
 • Bescheiden die het redelijk belang tot het voorhanden hebben van vuurwapens/munitie onderbouwen:
  • Schietsport: Schietregister en lidmaatschapsbewijs schietvereniging of KNSA-pas.
  • Verzamelaars: Lidmaatschapsbewijs verzamelaarsvereniging.
  • Re-enactment: Lidmaatschapsbewijs re-enactment vereniging.
  • Historisch militair materieel: Lidmaatschapsbewijs van betreffende vereniging. 
  • Startschoten sportwedstrijden: Een verklaring van het bestuur van betreffende sportvereniging, waaruit blijkt dat u actief bent als starter
  • Trainen honden: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich bezig houdt met het trainen van honden (b.v. een lidmaatschapsbewijs van een hondenvereniging).
  • Dummy launcher: Lidmaatschapsbewijs hondenvereniging of jachtakte.
  • Lijnwerptoestel: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich op professionele wijze bezighoudt met werkzaamheden waarbij een lijnwerptoestel nodig is.
  • Noodsignaalmiddel: Bescheiden waaruit blijkt dat u over een zeegaand vaartuig beschikt. 
  • Munitie schietmasker: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich op professionele wijze bezighoudt met werkzaamheden waarbij een schietmasker nodig is.
  • Verdovingsgeweer: Bescheiden waaruit blijkt dat u in het kader van beroepsuitoefening te maken krijgt met situaties waarin u dieren dient te verdoven.
  • Doden gekweekt grofwild: Een verklaring van een fokker waaruit blijkt dat u op zijn aanwijzing grofwild doodt.
  • Vogelafweerpistool: Een schriftelijke toelichting op het redelijk belang en/of een kopie jachtakte.
  • Doden van losgebroken en/of gewond vee/wild: Een schriftelijke toelichting op het redelijk belang, een kopie jachtakte en bescheiden waaruit blijkt dat u vaardig bent in de omgang met een groot kaliber geweer en kennis heeft van de wijze waarop (groot) vee/wild geschoten moet worden.

Aanvraagformulieren Wet wapens en munitie

Wet natuurbescherming (Wnb)

Welke regels zijn verbonden aan een jachtvergunning?
In Nederland mag u alleen jagen als u een geldige jachtakte hebt. Aan jagen zijn wel voorwaarden verbonden. Er gelden bijvoorbeeld beperkingen voor de jachtvelden en de jachtmiddelen moeten aan specifieke eisen voldoen. Ook bent u verplicht om bij het jagen het wild niet onnodig te laten lijden. Dit staat allemaal in de Jachtregeling in de Wet natuurbescherming.

Jachtvergunning aanvragen

Een jachtakte vraagt u aan bij en wordt afgegeven door de politie in de regio waar u woont. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) verleent de valkeniers-akte. U vraagt deze aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Jachtvergunning verlengen

U bent als houder van de jachtakte verantwoordelijk voor het tijdig verlengen hiervan. Dit betekent dat u ten minste twee weken vóór het verstrijken van de vervaldatum een afspraak moet hebben gemaakt met uw afdeling Korpscheftaken. Bij een aantal politie-eenheden kunt u online een afspraak maken, bij de overige politie-eenheden kunt u deze afspraak telefonisch maken.

Als u een afspraak heeft gemaakt, neemt u alle hieronder genoemde stukken mee:

 • Uw jachtakte
 • WM32 formulier (ingevuld)
 • Bewijs om te kunnen jagen:
  • aantonen dat u een bejaagbaar gebied hebt van tenminste 40 ha door het overleggen van geldige jachthuurovereenkomsten (indien reeds overlegd, alleen bij wijziging meenemen) of
  • een ingevuld en getekend formulier Toestemming artikel 3.20 lid 1 WNB (jagen in gezelschap van de jachthouder) of
  • een ingevuld en getekend formulier Toestemming artikel 3.20, lid 4 WNB (jagen buiten gezelschap jachthouder)
 • (kopie) geldig verzekeringsbewijs als bedoeld in artikel 3.26, onder C WNB
 • Geldig legitimatiebewijs
 • Europese vuurwapenpas (eventueel)
 • Een tweetal recente pasfoto's (indien u een nieuw document voor de jachtakte of een Europese vuurwapenpas nodig heeft)
 • Geldig lidmaatschap WBE (alleen voor jachthouder)

Aanvraagformulieren Wet natuurbescherming (Wnb)

Wet Explosieven voor Civiel Gebruik (WECG)

Welke regels zijn er voor het gebruik van springstoffen/ontplofbare stoffen?
De Wet Explosieven voor civiel gebruik regelt een aantal handelingen waarvoor een zogenaamde erkenning van de politie noodzakelijk is. Dit zijn: voorhanden hebben, overbrengen, vervaardigen, opslaan en gebruiken. Als er wordt gesloopt met springstoffen mogen alleen gecertificeerde springmeesters deze werkzaamheden doen.

Voor het vervoer van vuurwerk en springstoffen gelden speciale regels. Er zijn vrijstellingen, waaronder beperkte hoeveelheden mogen worden vervoerd. Voor bepaalde hoeveelheden van springstoffen en vuurwerk gelden speciale voorafgestelde routes. Een vergunning hiervoor vraagt u aan bij de gemeente waar het transport eindigt.

Aanvraagformulier WECG

Openbare documenten

Korpscheftaken

Wat doet team Korpscheftaken?
Het team adviseert op het gebied van vergunningverlening, toestemmingen en ontheffingen
Het team geeft voorlichting over huis-/kluiscontroles.
Het team houdt toezicht op de naleving van specifieke bepalingen van de genoemde wetten.
Het team geeft vergunningen af voor vuurwapens, munitie, explosieven en beveiliging

Wat doet Korpscheftaken met mijn aanvraag?
Het team behandelt alle aanvragen conform de termijnen en procedures van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en de avan toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Wanneer is Korpscheftaken bereikbaar?
Op werkdagen van 08:30 tot 12:00 uur en van 13:00  tot 16:30 uur (avondopenstelling behoort tot de mogelijkheden)

Hoe kan ik Korpscheftaken bereiken?
Het team is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 0900-8844.

Hoe kan ik de leges betalen?
U kunt met pin betalen.

 

WPBR
Wat moet ik als werkgever doen met het legitimatiebewijs als mijn werknemer stopt met zijn werkzaamheden als beveiliger of recherchewerkzaamheden?

Als de werknemer stopt met werkzaamheden als beveiliger of particulier rechercheur, dan is de werkgever verplicht direct het betreffende legitimatiebewijs in persoon in te leveren bij Korpscheftaken (niet opsturen).

Waar kan ik de aanvragen indienen?