Ga naar content

Vergunningen en verloven

In Nederland hebt u een vergunning (of ontheffing) nodig om een wapen te bezitten of om te jagen. U hebt ook een vergunning nodig als u een beveiligingsbedrijf of recherchedienst wilt oprichten. Van sommige andere vergunningen en ontheffingen is de gemeente de bevoegde instantie. In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) staat beschreven hoe u deze aanvraagt. Welke regels in uw woonplaats gelden, vindt u op de website van uw gemeente.

Inhoudsopgave

Voor aanvragen van een jachtakte, (vuur)wapenverlof, een verlof in het kader van de Wet explosieven voor civiel gebruik dient u contact op te nemen met de afdeling Korpscheftaken van de politie (voorheen bijzondere wetten). Dit geldt ook voor het aanvragen van toestemming korpschef om personeel in de beveiliging te laten werken, als ook voor een legitimatiebewijs voor beveiligers.

Wet natuurbescherming (Wnb)

Welke regels zijn verbonden aan een jachtvergunning?
In Nederland mag u alleen jagen als u een geldige jachtakte hebt. Aan jagen zijn wel voorwaarden verbonden. Er gelden bijvoorbeeld beperkingen voor de jachtvelden en de jachtmiddelen moeten aan specifieke eisen voldoen. Ook bent u verplicht om bij het jagen het wild niet onnodig te laten lijden. Dit staat allemaal in de Jachtregeling in de Wet natuurbescherming.

Een jachtakte vraagt u aan bij en wordt afgegeven door de politie in de regio waar u woont. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) verleent de valkeniers- en de kooikersakte. U vraagt deze akten aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aanvraagformulieren Wet natuurbescherming (Wnb)

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr)

Toestemming korpschef en een legitimatiebewijs voor beveiligers kunnen alleen aangevraagd worden door een beveiligingsorganisatie die een beveiliger in dienst neemt of heeft, dus niet door de beveiliger zelf.

Welke regels gelden er als ik een beveiligingsorganisatie of recherchebureau wil beginnen?
Het is strafbaar om zonder vergunning een beveiligingsorganisatie of recherchebureau te beginnen. Dat is een economisch delict. Dit staat in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. U kunt dus niet zomaar een beveiligingsorganisatie of recherchebureau beginnen. U hebt hiervoor een vergunning nodig. Deze wordt afgegeven door de Minister van Veiligheid en Justitie en de aanvraag kunt u indienen bij de Dienst Justis.

Aanvraag toestemming korpschef en legitimatiebewijs beveiligers en particulier onderzoekers
Per 1 mei 2014 is voor beveiligers en particulier onderzoekers een nieuw model legitimatiebewijs ingevoerd en is ook de procedure voor de aanvraag toestemming korpschef (voorheen politietoestemming) veranderd. De ‘groene pas’ voor beveiligers in opleiding is terug en er is een ‘oranje pas’ voor voetbalstewards gekomen.

Volgens de nieuwe procedure moeten aanvragen per e-mail worden ingediend. Bij de aanvraag moeten een digitale handtekening en een digitale pasfoto van de beveiliger worden toegevoegd. Optioneel kan ook het logo van de beveiligingsorganisatie worden toegevoegd. Vanaf 1 mei 2014 worden alleen nog maar legitimatiebewijzen van het nieuwe model uitgegeven. Informatie over de nieuwe procedure en de benodigde documenten/sjablonen kunt u hieronder downloaden.

Procedure en aanvraagformulieren Wpbr

Wet wapens en munitie (Wwm)

Welke regels zijn verbonden aan een wapenvergunning?
Het bezit en gebruik van de meeste (vuur)wapens is in Nederland verboden. Dit staat in de Wet wapens en munitie. Alleen als u een legitieme reden hebt, mag u een vuurwapen bezitten en gebruiken. U bent bijvoorbeeld sportschutter en hebt daarvoor een wapenvergunning nodig.

Een wapenvergunning vraagt u aan bij de politie. De hiervoor benodigde formulieren zijn te verkrijgen via de afdelingen Korpscheftaken (voorheen Bijzondere Wetten) van elke eenheid. De meest voorkomende aanvraagformulieren vindt u hieronder onder de kop aanvraagformulieren Wet Wapens en Munitie.

De wapenwetgeving in ons land is recent aangescherpt. Er is een aantal maatregelen genomen om beter te kunnen beoordelen of iemand geschikt kan worden geacht om verantwoord, met (vuur)wapens om te gaan. Eén van de maatregelen betreft de invoering van het Inlichtingenformulier wapenverlof. Alle vragen in het formulier dienen naar waarheid door de aanvrager te worden beantwoord. Sinds 1 oktober 2013 dient voor alle aanvragen voor een (verlenging) wapenverlof dit ingevulde formulier te zijn bijgevoegd. U kunt het formulier van onze site downloaden, uitprinten en vervolgens invullen.

De politie verstrekt onder voorwaarden wapenvergunningen aan:

  • sportschutters
  • wapenverzamelaars
  • munitieverzamelaars
  • schietcentra
  • jagers

De voorwaarden voor het verstrekken van een wapenvergunning hangen onder andere af van het soort wapen waarvoor u een vergunning aanvraagt. Ook is het belangrijk waarvoor u het wapen wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voor sportuitoefening of voor de jacht.

U krijgt in principe geen vergunning als u – afhankelijk van het gepleegde delict – over de laatste acht of vier jaar een strafblad heeft. Verleende vergunningen kunnen worden ingetrokken als u strafbare feiten heeft gepleegd. Ook al bent u daar (nog) niet voor veroordeeld.

In Nederland zijn echt lijkende namaakvuurwapens bijna allemaal verboden. Nepwapens lijken soms sprekend op echte vuurwapens. Het is strafbaar om in het buitenland zo’n namaakpistool te kopen en dat mee te nemen naar Nederland. Op vliegvelden controleren de Koninklijke Marechaussee en de douane streng op deze voorwerpen. Wie dan echt lijkende nepwapens bezit, krijgt direct een proces-verbaal. Dit geldt niet voor speelgoedwapens die voorzien zijn van een CE-keurmerk en bedoeld zijn voor kinderen onder de 14 jaar.

Aanvraagformulieren Wet wapens en munitie

Wet Explosieven voor Civiel Gebruik (WECG)

Welke regels zijn er voor het gebruik van springstoffen/ontplofbare stoffen?
De Wet Explosieven voor civiel gebruik regelt een aantal handelingen waarvoor een zogenaamde erkenning van de politie noodzakelijk is. Dit zijn: voorhanden hebben, overbrengen, vervaardigen, opslaan en gebruiken. Als er wordt gesloopt met springstoffen mogen alleen gecertificeerde springmeesters deze werkzaamheden doen.

Voor het vervoer van vuurwerk en springstoffen gelden speciale regels. Er zijn vrijstellingen, waaronder beperkte hoeveelheden mogen worden vervoerd. Voor bepaalde hoeveelheden van springstoffen en vuurwerk gelden speciale voorafgestelde routes. Een vergunning hiervoor vraagt u aan bij de gemeente waar het transport eindigt.

Aanvraagformulier WECG

  • Aanvraagformulier nog niet beschikbaar