Ga naar content

Vergunningen en verloven

In Nederland hebt u een vergunning (of ontheffing) nodig om een wapen te bezitten of om te jagen. U hebt ook een vergunning nodig als u een beveiligingsbedrijf of recherchedienst wilt oprichten. Van sommige andere vergunningen en ontheffingen is de gemeente de bevoegde instantie. In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) staat beschreven hoe u deze aanvraagt. Welke regels in uw woonplaats gelden, vindt u op de website van uw gemeente.

Inhoudsopgave

Maatregelen in verband met coronavirus

In heel Nederland zijn maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen zijn erop gericht dat mensen zo min mogelijk contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven. Er is aangegeven om contact met ouderen en mensen met een verminderde weerstand te beperken.In navolging op deze maatregel zal de politie tot nader order niet langer aanvragen voor verlengingen van verloven en jachtakten of nieuwe aanvragen in behandeling nemen.

Strijdige situatie voorkomen
Om te voorkomen dat er voor u een met de wet strijdige situatie ontstaat doordat de geldigheidsduur van uw jachtakte, verlof of erkenning is verlopen, heeft de politie aan de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd passende maatregelen te nemen in de regelgeving. Kort gezegd heeft de minister aan de politie de aanwijzing gegeven om de geldigheidsduur van bestaande verloven en jachtakten ambtshalve te verlengen met een maximale periode van één jaar, of zoveel korter als daar aanleiding toe is. Belanghebbenden krijgen daartoe een individueel besluit toegestuurd. De koepelorganisaties zijn op de hoogte van deze maatregel. Daarnaast worden ook geen bij- of afschrijvingen van vuurwapens uitgevoerd. Uw koepelorganisaties worden op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen van de maatregelen die genomen worden. De maatregel duurt zolang dit vanwege het tegengaan van verspreiding van het coronavirus noodzakelijk wordt geacht.

Deelname aan het onderzoek e-screener

In onze samenleving is het bezit van een wapen geen gegeven. In Nederland geldt een algeheel wapenverbod, dus het verlenen van een wapenvergunning aan jagers en sportschutters brengt hen in een uitzonderingspositie ten opzichte van andere inwoners van Nederland. Om deze uitzonderingspositie te verwerven stelt de wet zware eisen aan de wapenbezitter. Geringe twijfel over de vraag of iemand een wapen kan worden toevertrouwd, is reden voor weigering of intrekking van het wapenvergunning. Het kan immers grote gevolgen hebben als iemand achteraf gezien toch geen wapen toevertrouwd had moeten worden. Daarom wordt uw betrouwbaarheid onderzocht op een aantal aspecten. Eén van deze aspecten is een onderzoek naar uw psychische gesteldheid m.b.v. het instrument e-screener. Aan dat onderzoek dient u uw medewerking te verlenen. Veiligheid staat voorop.

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar daders die aanslagen pleegden met wapens. Uit dat onderzoek zijn o.a. twaalf factoren naar voren gekomen die het risico op onverantwoord gebruik of misbruik van wapens vergroten.Sinds 1 oktober 2019 moet iedereen die een eerste wapenverlof, ontheffing, erkenning of jachtakte aanvraagt, verplicht meewerken aan een onderzoek naar zijn of haar psychische gesteldheid. Het verplichte onderzoek moet ervoor zorgen dat wapens alleen in handen komen van mensen die voldoende betrouwbaar worden geacht en met deze verantwoordelijkheid te kunnen omgaan. Met de e-screener wordt gemeten of het aan u verlenen van een wapenverlof, ontheffing, erkenning  of jachtakte een mogelijk risico oplevert voor de veiligheid van de samenleving.
De e-screener is een vragenlijst die de aanvrager invult op een computer De vragenlijst bestaat uit ruim honderd vragen die grotendeels met ja/nee of eens/oneens beantwoord kunnen worden. De e-screener richt zich op persoonlijkheidskenmerken, persoonlijke omstandigheden, middelengebruik en de combinatie daarvan. De vragen komen uit erkende psychologische onderzoeken. De uitslag van het onderzoek met de e-screener geeft aan of er bij u risicofactoren geconstateerd zijn op grond waarvan wapenbezit niet aan u kan worden toevertrouwd. In dat geval zal de korpschef uw aanvraag weigeren.

Voor wie is de e-screener bedoeld?
Iedereen die een wapenverlof, ontheffing, erkenning of jachtakte voor de eerste keer aanvraagt moet zijn medewerking aan het onderzoek met de e-screener verlenen. Dat is wettelijk verplicht. Elke aanvrager die zijn medewerking moet verlenen, ontvangt een uitnodigingsbrief en een informatiebrochure met daarin informatie over de aanmeldprocedure en het verloop van het onderzoek.
Mocht de politie of minister (in geval van ontheffing) op een later tijdstip twijfels krijgen over de psychische gesteldheid van de wapenbezitter, dan kan opnieuw medewerking aan een onderzoek e-screener worden gevraagd.

Wijze van aanmelden
Voor het maken van een boeking voor deelname aan het onderzoek, klik HIER voor de website van Lamark. Lamark is de organisatie waar de onderzoeken worden afgenomen. Bij de boeking kunt u kiezen op welke locatie u wilt deelnemen aan het onderzoek.
Er zijn twintig testcentra waar dat kan. De kosten voor het onderzoek zijn € 54,45. Bij de boeking kunt u kiezen voor de wijze van betalen, contant afrekenen is niet mogelijk. Na betaling ontvangt u een definitieve boekingsbevestiging per mail van Lamark. In deze mail staat de bevestiging van de afspraak. Voor de wijze waarop het onderzoek verloopt wordt verwezen naar de informatiebrochure 

De uitslag van het onderzoek
Als het volledige onderzoek naar uw betrouwbaarheid is afgerond, neemt de politie of minister (in geval van een ontheffingsaanvraag) contact met u op voor het vervolg.

Meer informatie?
Voor nadere informatie over het onderzoek, kunt u zich schriftelijk richten aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

Over de verdere behandeling van uw aanvraag, kunt u contact opnemen met het team korpscheftaken waar u uw aanvraag heeft ingediend.

Voor vragen die u heeft tijdens het maken van een afspraak bij Lamark, vindt u contactinformatie op de boekingspagina.

Zie ook: Dienst Justis https://justis.nl/nieuws/2019/veranderingen-bij-de-aanvraag-van-een-wapenvergunning.aspx.

Voor aanvragen van een jachtakte, (vuur)wapenverlof, een verlof in het kader van de Wet explosieven voor civiel gebruik dient u contact op te nemen met de afdeling Korpscheftaken van de politie (voorheen bijzondere wetten). Dit geldt ook voor het aanvragen van toestemming korpschef om personeel in de beveiliging te laten werken, als ook voor een legitimatiebewijs voor beveiligers.

Wet natuurbescherming (Wnb)

Welke regels zijn verbonden aan een jachtvergunning?
In Nederland mag u alleen jagen als u een geldige jachtakte hebt. Aan jagen zijn wel voorwaarden verbonden. Er gelden bijvoorbeeld beperkingen voor de jachtvelden en de jachtmiddelen moeten aan specifieke eisen voldoen. Ook bent u verplicht om bij het jagen het wild niet onnodig te laten lijden. Dit staat allemaal in de Jachtregeling in de Wet natuurbescherming.

Jachtvergunning aanvragen

Een jachtakte vraagt u aan bij en wordt afgegeven door de politie in de regio waar u woont. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) verleent de valkeniers-akte. U vraagt deze aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Jachtvergunning verlengen

U bent als houder van de jachtakte verantwoordelijk voor het tijdig verlengen hiervan. Dit betekent dat u ten minste twee weken vóór het verstrijken van de vervaldatum een afspraak moet hebben gemaakt met uw afdeling Korpscheftaken. Bij een aantal politie-eenheden kunt u online een afspraak maken, bij de overige politie-eenheden kunt u deze afspraak telefonisch maken.

Als u een afspraak heeft gemaakt, neemt u alle hieronder genoemde stukken mee:

 • Uw jachtakte
 • WM32 formulier (ingevuld)
 • Bewijs om te kunnen jagen:
  • aantonen dat u een bejaagbaar gebied hebt van tenminste 40 ha door het overleggen van geldige jachthuurovereenkomsten (indien reeds overlegd, alleen bij wijziging meenemen) of
  • een ingevuld en getekend formulier Toestemming artikel 3.20 lid 1 WNB (jagen in gezelschap van de jachthouder) of
  • een ingevuld en getekend formulier Toestemming artikel 3.20, lid 4 WNB (jagen buiten gezelschap jachthouder)
 • (kopie) geldig verzekeringsbewijs als bedoeld in artikel 3.26, onder C WNB
 • Geldig legitimatiebewijs
 • Europese vuurwapenpas (eventueel)
 • Een tweetal recente pasfoto's (indien u een nieuw document voor de jachtakte of een Europese vuurwapenpas nodig heeft)
 • Geldig lidmaatschap WBE (alleen voor jachthouder)

Aanvraagformulieren Wet natuurbescherming (Wnb)

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr)

Toestemming korpschef en een legitimatiebewijs voor beveiligers kunnen alleen aangevraagd worden door een beveiligingsorganisatie die een beveiliger in dienst neemt of heeft, dus niet door de beveiliger zelf.

Welke regels gelden er als ik een beveiligingsorganisatie of recherchebureau wil beginnen?
Het is strafbaar om zonder vergunning een beveiligingsorganisatie of recherchebureau te beginnen. Dat is een economisch delict. Dit staat in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. U kunt dus niet zomaar een beveiligingsorganisatie of recherchebureau beginnen. U hebt hiervoor een vergunning nodig. Deze wordt afgegeven door de Minister van Veiligheid en Justitie en de aanvraag kunt u indienen bij de Dienst Justis.

Aanvraag toestemming korpschef en legitimatiebewijs beveiligers en particulier onderzoekers
Per 1 mei 2014 is voor beveiligers en particulier onderzoekers een nieuw model legitimatiebewijs ingevoerd en is ook de procedure voor de aanvraag toestemming korpschef (voorheen politietoestemming) veranderd. De ‘groene pas’ voor beveiligers in opleiding is terug en er is een ‘oranje pas’ voor voetbalstewards gekomen.

Volgens de nieuwe procedure moeten aanvragen per e-mail worden ingediend. Bij de aanvraag moeten een digitale handtekening en een digitale pasfoto van de beveiliger worden toegevoegd. Optioneel kan ook het logo van de beveiligingsorganisatie worden toegevoegd. Vanaf 1 mei 2014 worden alleen nog maar legitimatiebewijzen van het nieuwe model uitgegeven. Informatie over de nieuwe procedure en de benodigde documenten/sjablonen kunt u hieronder downloaden.

Procedure en aanvraagformulieren Wpbr

Wet wapens en munitie (Wwm)

Welke regels zijn verbonden aan een wapenvergunning?
Het bezit en gebruik van de meeste (vuur)wapens is in Nederland verboden. Dit staat in de Wet wapens en munitie. Alleen als u een legitieme reden hebt, mag u een vuurwapen bezitten en gebruiken. U bent bijvoorbeeld sportschutter en hebt daarvoor een wapenvergunning nodig.

Een wapenvergunning vraagt u aan bij de politie. De hiervoor benodigde formulieren zijn te verkrijgen via de afdelingen Korpscheftaken (voorheen Bijzondere Wetten) van elke eenheid. De meest voorkomende aanvraagformulieren vindt u hieronder onder de kop aanvraagformulieren Wet Wapens en Munitie.

De wapenwetgeving in ons land is recent aangescherpt. Er is een aantal maatregelen genomen om beter te kunnen beoordelen of iemand geschikt kan worden geacht om verantwoord, met (vuur)wapens om te gaan. Een van de maatregelen betreft de invoering van het Inlichtingenformulier wapenverlof. Alle vragen in het formulier dienen naar waarheid door de aanvrager te worden beantwoord. Sinds 1 oktober 2013 dient voor alle aanvragen voor een (verlenging) wapenverlof dit ingevulde formulier te zijn bijgevoegd. U kunt het formulier van onze site downloaden, uitprinten en vervolgens invullen.

De politie verstrekt onder voorwaarden wapenvergunningen aan:

 • sportschutters
 • wapenverzamelaars
 • munitieverzamelaars
 • schietcentra
 • jagers

De voorwaarden voor het verstrekken van een wapenvergunning hangen onder andere af van het soort wapen waarvoor u een vergunning aanvraagt. Ook is het belangrijk waarvoor u het wapen wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voor sportuitoefening of voor de jacht.

U krijgt in principe geen vergunning als u – afhankelijk van het gepleegde delict – over de laatste acht of vier jaar een strafblad heeft. Verleende vergunningen kunnen worden ingetrokken als u strafbare feiten heeft gepleegd. Ook al bent u daar (nog) niet voor veroordeeld.

In Nederland zijn echt lijkende namaakvuurwapens bijna allemaal verboden. Nepwapens lijken soms sprekend op echte vuurwapens. Het is strafbaar om in het buitenland zo’n namaakpistool te kopen en dat mee te nemen naar Nederland. Op vliegvelden controleren de Koninklijke Marechaussee en de douane streng op deze voorwerpen. Wie dan echt lijkende nepwapens bezit, krijgt direct een proces-verbaal. Dit geldt niet voor speelgoedwapens die voorzien zijn van een CE-keurmerk en bedoeld zijn voor kinderen onder de 14 jaar.

Verlengen van uw wapenverlof

U bent als verlofhouder verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van uw verlof. Dit betekent dat u ten minste twee weken vóór het verstrijken van uw verlof contact opgenomen moet hebben met uw afdeling Korpscheftaken om een afspraak te maken voor de verlenging. U kunt deze afspraak alleen telefonisch maken.

Wat hebt u nodig?

Als u een afspraak heeft gemaakt, neemt u alle hieronder genoemde stukken mee:

 • Uw verlof (hoofdblad en bijlage). Indien het verlof vol is, dan graag een pasfoto meenemen.
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)
 • Ingevuld inlichtingenformulier WM32
 • Een betaalpas (i.v.m. legesbetaling per PIN)
 • Europese vuurwapenpas (indien voor u van toepassing)
 • Erkenning Wecg t.b.v. kruit (indien voor u van toepassing)
 • Bescheiden die het redelijk belang tot het voorhanden hebben van vuurwapens/munitie onderbouwen:
  • Schietsport: Schietregister en lidmaatschapsbewijs schietvereniging of KNSA-pas.
  • Verzamelaars: Lidmaatschapsbewijs verzamelaarsvereniging.
  • Re-enactment: Lidmaatschapsbewijs re-enactment vereniging.
  • Historisch militair materieel: Lidmaatschapsbewijs van betreffende vereniging. 
  • Startschoten sportwedstrijden: Een verklaring van het bestuur van betreffende sportvereniging, waaruit blijkt dat u actief bent als starter
  • Trainen honden: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich bezig houdt met het trainen van honden (b.v. een lidmaatschapsbewijs van een hondenvereniging).
  • Dummy launcher: Lidmaatschapsbewijs hondenvereniging of jachtakte.
  • Lijnwerptoestel: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich op professionele wijze bezighoudt met werkzaamheden waarbij een lijnwerptoestel nodig is.
  • Noodsignaalmiddel: Bescheiden waaruit blijkt dat u over een zeegaand vaartuig beschikt. 
  • Munitie schietmasker: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich op professionele wijze bezighoudt met werkzaamheden waarbij een schietmasker nodig is.
  • Verdovingsgeweer: Bescheiden waaruit blijkt dat u in het kader van beroepsuitoefening te maken krijgt met situaties waarin u dieren dient te verdoven.
  • Doden gekweekt grofwild: Een verklaring van een fokker waaruit blijkt dat u op zijn aanwijzing grofwild doodt.
  • Vogelafweerpistool: Een schriftelijke toelichting op het redelijk belang en/of een kopie jachtakte.
  • Doden van losgebroken en/of gewond vee/wild: Een schriftelijke toelichting op het redelijk belang, een kopie jachtakte en bescheiden waaruit blijkt dat u vaardig bent in de omgang met een groot kaliber geweer en kennis heeft van de wijze waarop (groot) vee/wild geschoten moet worden.

Wapens onklaar maken

De korpschef van de politie is met de wijziging van de wapenwetgeving ten gevolge van de Europese vuurwapenrichtlijn en de Europese verordening onklaar maken vuurwapens, aangewezen als de controlerende autoriteit die onklaar gemaakte vuurwapens dient te controleren en van een certificaat te voorzien. De nieuwe eisen zijn opgenomen in de EU-verordening 2018/337. Wapens kunnen uitsluitend door wapenhandelaren zelf of een bevoegde beheerder namens hem worden aangereikt. Het is niet mogelijk dit door een andere afgevaardigde te laten doen.

De controlerende autoriteit is gevestigd bij Team Politie Uitrusting te Apeldoorn, Europaweg 224, 7336 AR.
De controlerende autoriteit is bereikbaar via e-mail: Controlerende-autoriteit.politieuitrusting.fm@politie.nl

Aanvraagformulieren Wet wapens en munitie

Wet Explosieven voor Civiel Gebruik (WECG)

Welke regels zijn er voor het gebruik van springstoffen/ontplofbare stoffen?
De Wet Explosieven voor civiel gebruik regelt een aantal handelingen waarvoor een zogenaamde erkenning van de politie noodzakelijk is. Dit zijn: voorhanden hebben, overbrengen, vervaardigen, opslaan en gebruiken. Als er wordt gesloopt met springstoffen mogen alleen gecertificeerde springmeesters deze werkzaamheden doen.

Voor het vervoer van vuurwerk en springstoffen gelden speciale regels. Er zijn vrijstellingen, waaronder beperkte hoeveelheden mogen worden vervoerd. Voor bepaalde hoeveelheden van springstoffen en vuurwerk gelden speciale voorafgestelde routes. Een vergunning hiervoor vraagt u aan bij de gemeente waar het transport eindigt.

Aanvraagformulier WECG