Ga naar content

Vergunningen en verloven

In Nederland hebt u een vergunning (of ontheffing) nodig om een wapen te bezitten of om te jagen. U hebt ook een vergunning nodig als u een beveiligingsbedrijf of recherchedienst wilt oprichten. Van sommige andere vergunningen en ontheffingen is de gemeente de bevoegde instantie. In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) staat beschreven hoe u deze aanvraagt. Welke regels in uw woonplaats gelden, vindt u op de website van uw gemeente.

Inhoudsopgave

Deelname aan het onderzoek e-screener

Op 1 oktober is de wapenwetgeving gewijzigd. Voortaan moet iedereen die een wapenvergunning wil aanvragen verplicht meedoen metmeewerken aan een onderzoek (e-screener) naar zijn of haar psychische gesteldheid. Naast het verplichte onderzoek moet de aanvraag in persoon ingediend worden en moet de aanvrager drie contactpersonen opgeven bij wie de politie informatie kan opvragen. Ook dient de aanvrager zélf aanwezig te zijn bij de controle van de kluisvoorziening. Tot slot moet de aanvrager – als het wapenverlof is toegekend – de vergunning persoonlijk komen ophalen op het politiebureau.
De wijziging van de wet is het sluitstuk van een aantal maatregelen om het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit te versterken. Het verplichte onderzoek moet ervoor zorgen dat wapenvergunningen alleen in handen komen van mensen die goed met deze verantwoordelijkheid kunnen omgaan.

Uitnodiging
De komende drie jaar worden alle wapenbezitters in Nederland persoonlijk uitgenodigd om hun psychische gesteldheid te laten onderzoeken. Medewerking aan het onderzoek is wettelijk verplicht. Het eerste jaar worden aanvragers uitgenodigd in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 25 jaar en 60 jaar of ouder, het tweede jaar aanvragers van 41 tot 60 jaar en in het derde jaar aanvragers van 26 tot en met 40 jaar.

Elke aanvrager (zowel voor een nieuwe aanvraag als voor een verlenging van een bestaande wapenvergunning) dient minimaal eenmaal het onderzoek af te leggen. Mocht de politie op een later tijdstip twijfels krijgen over de psychische stabiliteit van de wapenbezitter, dan kan een tweede onderzoek volgen.Elke aanvrager die zijn medewerking moet verlenen, ontvangt een uitnodigingsbrief met daarin informatie over de aanmeldprocedure en het verloop van het onderzoek. Voor vragen over de aanmeldprocedure kan contact worden opgenomen met het team Korpscheftaken in de regio waar u woont.

Aanmelden
Voor het maken van een boeking voor deelname aan het onderzoek, klik HIER voor de website van Lamark.

Meer informatie?
Voor nadere informatie over het onderzoek, kunt u zich schriftelijk richten aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

Over de verdere behandeling van uw aanvraag, kunt u contact opnemen met het team korpscheftaken waar u uw aanvraag heeft ingediend.

Voor vragen die u heeft tijdens het maken van een afspraak bij Lamark, vindt u contactinformatie op de boekingspagina.
Zie ook: Dienst Justis https://justis.nl/nieuws/2019/veranderingen-bij-de-aanvraag-van-een-wapenvergunning.aspx.

Voor aanvragen van een jachtakte, (vuur)wapenverlof, een verlof in het kader van de Wet explosieven voor civiel gebruik dient u contact op te nemen met de afdeling Korpscheftaken van de politie (voorheen bijzondere wetten). Dit geldt ook voor het aanvragen van toestemming korpschef om personeel in de beveiliging te laten werken, als ook voor een legitimatiebewijs voor beveiligers.

Wet natuurbescherming (Wnb)

Welke regels zijn verbonden aan een jachtvergunning?
In Nederland mag u alleen jagen als u een geldige jachtakte hebt. Aan jagen zijn wel voorwaarden verbonden. Er gelden bijvoorbeeld beperkingen voor de jachtvelden en de jachtmiddelen moeten aan specifieke eisen voldoen. Ook bent u verplicht om bij het jagen het wild niet onnodig te laten lijden. Dit staat allemaal in de Jachtregeling in de Wet natuurbescherming.

Een jachtakte vraagt u aan bij en wordt afgegeven door de politie in de regio waar u woont. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) verleent de valkeniers-akte. U vraagt deze aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aanvraagformulieren Wet natuurbescherming (Wnb)

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr)

Toestemming korpschef en een legitimatiebewijs voor beveiligers kunnen alleen aangevraagd worden door een beveiligingsorganisatie die een beveiliger in dienst neemt of heeft, dus niet door de beveiliger zelf.

Welke regels gelden er als ik een beveiligingsorganisatie of recherchebureau wil beginnen?
Het is strafbaar om zonder vergunning een beveiligingsorganisatie of recherchebureau te beginnen. Dat is een economisch delict. Dit staat in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. U kunt dus niet zomaar een beveiligingsorganisatie of recherchebureau beginnen. U hebt hiervoor een vergunning nodig. Deze wordt afgegeven door de Minister van Veiligheid en Justitie en de aanvraag kunt u indienen bij de Dienst Justis.

Aanvraag toestemming korpschef en legitimatiebewijs beveiligers en particulier onderzoekers
Per 1 mei 2014 is voor beveiligers en particulier onderzoekers een nieuw model legitimatiebewijs ingevoerd en is ook de procedure voor de aanvraag toestemming korpschef (voorheen politietoestemming) veranderd. De ‘groene pas’ voor beveiligers in opleiding is terug en er is een ‘oranje pas’ voor voetbalstewards gekomen.

Volgens de nieuwe procedure moeten aanvragen per e-mail worden ingediend. Bij de aanvraag moeten een digitale handtekening en een digitale pasfoto van de beveiliger worden toegevoegd. Optioneel kan ook het logo van de beveiligingsorganisatie worden toegevoegd. Vanaf 1 mei 2014 worden alleen nog maar legitimatiebewijzen van het nieuwe model uitgegeven. Informatie over de nieuwe procedure en de benodigde documenten/sjablonen kunt u hieronder downloaden.

Procedure en aanvraagformulieren Wpbr

Wet wapens en munitie (Wwm)

Welke regels zijn verbonden aan een wapenvergunning?
Het bezit en gebruik van de meeste (vuur)wapens is in Nederland verboden. Dit staat in de Wet wapens en munitie. Alleen als u een legitieme reden hebt, mag u een vuurwapen bezitten en gebruiken. U bent bijvoorbeeld sportschutter en hebt daarvoor een wapenvergunning nodig.

Een wapenvergunning vraagt u aan bij de politie. De hiervoor benodigde formulieren zijn te verkrijgen via de afdelingen Korpscheftaken (voorheen Bijzondere Wetten) van elke eenheid. De meest voorkomende aanvraagformulieren vindt u hieronder onder de kop aanvraagformulieren Wet Wapens en Munitie.

De wapenwetgeving in ons land is recent aangescherpt. Er is een aantal maatregelen genomen om beter te kunnen beoordelen of iemand geschikt kan worden geacht om verantwoord, met (vuur)wapens om te gaan. Een van de maatregelen betreft de invoering van het Inlichtingenformulier wapenverlof. Alle vragen in het formulier dienen naar waarheid door de aanvrager te worden beantwoord. Sinds 1 oktober 2013 dient voor alle aanvragen voor een (verlenging) wapenverlof dit ingevulde formulier te zijn bijgevoegd. U kunt het formulier van onze site downloaden, uitprinten en vervolgens invullen.

De politie verstrekt onder voorwaarden wapenvergunningen aan:

 • sportschutters
 • wapenverzamelaars
 • munitieverzamelaars
 • schietcentra
 • jagers

De voorwaarden voor het verstrekken van een wapenvergunning hangen onder andere af van het soort wapen waarvoor u een vergunning aanvraagt. Ook is het belangrijk waarvoor u het wapen wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voor sportuitoefening of voor de jacht.

U krijgt in principe geen vergunning als u – afhankelijk van het gepleegde delict – over de laatste acht of vier jaar een strafblad heeft. Verleende vergunningen kunnen worden ingetrokken als u strafbare feiten heeft gepleegd. Ook al bent u daar (nog) niet voor veroordeeld.

In Nederland zijn echt lijkende namaakvuurwapens bijna allemaal verboden. Nepwapens lijken soms sprekend op echte vuurwapens. Het is strafbaar om in het buitenland zo’n namaakpistool te kopen en dat mee te nemen naar Nederland. Op vliegvelden controleren de Koninklijke Marechaussee en de douane streng op deze voorwerpen. Wie dan echt lijkende nepwapens bezit, krijgt direct een proces-verbaal. Dit geldt niet voor speelgoedwapens die voorzien zijn van een CE-keurmerk en bedoeld zijn voor kinderen onder de 14 jaar.

Verlengen van uw wapenverlof

U bent als verlofhouder verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van uw verlof. Dit betekent dat u ten minste twee weken vóór het verstrijken van uw verlof contact opgenomen moet hebben met uw afdeling Korpscheftaken. Bij een aantal politie-eenheden kunt u online een afspraak maken, bij de overige politie-eenheden kunt u deze afspraak telefonisch maken.

Wat hebt u nodig?

Als u een afspraak heeft gemaakt, neemt u alle hieronder genoemde stukken mee:

 • Uw verlof (hoofdblad en bijlage). Indien het verlof vol is, dan graag een pasfoto meenemen.
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)
 • Ingevuld inlichtingenformulier WM32
 • Een betaalpas (i.v.m. legesbetaling per PIN)
 • Europese vuurwapenpas (indien voor u van toepassing)
 • Erkenning Wecg t.b.v. kruit (indien voor u van toepassing)
 • Bescheiden die het redelijk belang tot het voorhanden hebben van vuurwapens/munitie onderbouwen:
  • Schietsport: Schietregister en lidmaatschapsbewijs schietvereniging of KNSA-pas.
  • Verzamelaars: Lidmaatschapsbewijs verzamelaarsvereniging.
  • Re-enactment: Lidmaatschapsbewijs re-enactment vereniging.
  • Historisch militair materieel: Lidmaatschapsbewijs van betreffende vereniging. 
  • Startschoten sportwedstrijden: Een verklaring van het bestuur van betreffende sportvereniging, waaruit blijkt dat u actief bent als starter
  • Trainen honden: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich bezig houdt met het trainen van honden (b.v. een lidmaatschapsbewijs van een hondenvereniging).
  • Dummy launcher: Lidmaatschapsbewijs hondenvereniging of jachtakte.
  • Lijnwerptoestel: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich op professionele wijze bezighoudt met werkzaamheden waarbij een lijnwerptoestel nodig is.
  • Noodsignaalmiddel: Bescheiden waaruit blijkt dat u over een zeegaand vaartuig beschikt. 
  • Munitie schietmasker: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich op professionele wijze bezighoudt met werkzaamheden waarbij een schietmasker nodig is.
  • Verdovingsgeweer: Bescheiden waaruit blijkt dat u in het kader van beroepsuitoefening te maken krijgt met situaties waarin u dieren dient te verdoven.
  • Doden gekweekt grofwild: Een verklaring van een fokker waaruit blijkt dat u op zijn aanwijzing grofwild doodt.
  • Vogelafweerpistool: Een schriftelijke toelichting op het redelijk belang en/of een kopie jachtakte.
  • Doden van losgebroken en/of gewond vee/wild: Een schriftelijke toelichting op het redelijk belang, een kopie jachtakte en bescheiden waaruit blijkt dat u vaardig bent in de omgang met een groot kaliber geweer en kennis heeft van de wijze waarop (groot) vee/wild geschoten moet worden.

Aanvraagformulieren Wet wapens en munitie

Wet Explosieven voor Civiel Gebruik (WECG)

Welke regels zijn er voor het gebruik van springstoffen/ontplofbare stoffen?
De Wet Explosieven voor civiel gebruik regelt een aantal handelingen waarvoor een zogenaamde erkenning van de politie noodzakelijk is. Dit zijn: voorhanden hebben, overbrengen, vervaardigen, opslaan en gebruiken. Als er wordt gesloopt met springstoffen mogen alleen gecertificeerde springmeesters deze werkzaamheden doen.

Voor het vervoer van vuurwerk en springstoffen gelden speciale regels. Er zijn vrijstellingen, waaronder beperkte hoeveelheden mogen worden vervoerd. Voor bepaalde hoeveelheden van springstoffen en vuurwerk gelden speciale voorafgestelde routes. Een vergunning hiervoor vraagt u aan bij de gemeente waar het transport eindigt.

Aanvraagformulier WECG