Ga naar content

ZSM-aanpak voor afhandeling veelvoorkomende criminaliteit

Diefstal, vandalisme of bedreiging zijn voorbeelden van veelvoorkomende criminaliteit. Voor deze zaken is er de zogeheten ZSM-aanpak, waarbij zaken vaak in één dag worden afgehandeld. Daders worden direct en zorgvuldig gecorrigeerd en er wordt recht gedaan de belangen van de slachtoffers en de samenleving.

Inhoudsopgave

Wat gebeurt er met ZSM-zaken?

Er zijn in tien politiebureaus verspreid over het hele land zogenoemde ZSM-tafels. Politie, Openbaar Ministerie (OM), Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en Slachtofferhulp komen dan als ketenpartners samen om – ook buiten kantooruren en in weekenden – zaken als diefstal, vandalisme of bedreiging  direct af te handelen. De officier van justitie kan dan na de aanhouding van een verdachte snel een afgewogen besluit nemen over de best passende afdoening, ofwel de straf. Daarbij houdt hij rekening met de wensen en schade van het slachtoffer en de omstandigheden van de dader. De straf is licht waar het kan, zwaar waar het moet en maakt de kans op herhaling zo klein mogelijk. De afdoeningen kunnen binnen en buiten het strafrecht liggen. Binnen het strafrecht gaat het dan bijvoorbeeld om een taakstraf, een boete, een contactverbod of het betalen van schadevergoeding aan het slachtoffer. Daarbuiten is ondermeer een bemiddelingsgesprek mogelijk of mediation, schadeherstel of een doorverwijzing naar Halt. De officier van justitie beoordeelt of een zaak geschikt is voor een ZSM-aanpak. Bij zwaardere delicten legt de officier van justitie de zaak voor aan de rechter. Dan krijgt de verdachte een dagvaarding mee. Meer lezen over de rol van het Openbaar Ministerie

Wat gebeurt er als een zaak op de ZSM-tafel komt?

Als een zaak op de ZSM-tafel blijft, buigen de ketenpartners zich er samen over. Ze verzamelen en beoordelen informatie over de zaak, de dader en het slachtoffer. Op basis van die informatie wordt in principe binnen zes uur naar een passende afdoening gezocht. Er zijn ook zaken die meer tijd nodig hebben. Dat gebeurt als de bewijsvoering nog niet voldoende is, omdat het erop lijkt dat er veel psychosociale problematiek achter schuilt, of omdat de schade van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Dan krijgen de ketenpartners meer tijd om uit te zoeken wat er aan de hand is. 

Wat is de rol van de politie bij ZSM?

Na de aanhouding van de verdachte toetst de politie of de aanhouding terecht was en of dit op de juiste manier is gebeurd. De politie stelt de identiteit van de verdachte vast, doet onderzoek en verzamelt samen met het OM informatie over de zaak en de verdachte. De politie en het OM bespreken de bewijsbaarheid van de zaak, welk onderzoek nog nodig is en hoe veel tijd dat vraagt. De politie voert het onderzoek uit en hoort de verdachte.

Wat is de rol van reclassering bij ZSM?

De reclassering kijkt of de verdachte bij hen bekend is en welke begeleiding hij of zij al krijgt. Veelplegers kampen bijvoorbeeld vaak met verslavingsproblematiek. De reclassering weet of er al een hulpverleningstraject loopt. De officier van justitie kan daar in de keuze voor de afdoening rekening mee houden. Meer lezen over de rol van de reclassering

Wat doet Slachtofferhulp Nederland bij ZSM-zaken?

Slachtofferhulp Nederland komt op voor de rechten van het slachtoffer. Bij elke zaak die op ZSM komt, neemt een medewerker van Slachtoffer Nederland contact op met het slachtoffer. Om snel contact te krijgen, maakt hij daarbij gebruik van het (mobiele) telefoonnummer of mailadres dat bij de aangifte is opgegeven. Hij inventariseert de gevolgen van het delict: is er bijvoorbeeld fysiek letsel, of zijn er andere gevolgen? En er wordt gevraagd of het slachtoffer de schade wil verhalen op de verdachte of op een andere manier wil laten compenseren. Ook kan het slachtoffer laten weten of hij specifieke wensen heeft met betrekking tot de verdachte. Dit kan zijn een gesprek, een excuus of liever een contactverbod? Na het gesprek adviseert de medewerker van Slachtofferhulp Nederland de officier van justitie over een passende manier om de zaak af te doen. Meer lezen over de rol van Slachtofferhulp Nederland

Wat is de rol van de Raad voor de Kinderbescherming bij ZSM?

De Raad voor de Kinderbescherming kijkt bij ZSM specifiek naar het belang van minderjarige verdachten. Vroeg ingrijpen, snel en passend straffen en een goede nazorg moeten voorkomen dat jongeren verder afglijden en in de criminaliteit belanden. De Raad adviseert de officier van justitie over de afdoening die past bij de jongere en zijn omstandigheden. Daarbij kijkt de Raad naar de voorgeschiedenis en de ontwikkelingsfase, maar ook of het criminele gedrag van de jeugdige een signaal is van achterliggende problematiek en of hulpverlening noodzakelijk is. Meer lezen over de rol van de Raad

Wat gebeurt nadat de officier van justitie de afdoeningsbeslissing heeft genomen?

Het Openbaar Ministerie informeert iedereen die betrokken is bij de zaak over de beslissing. Het kan zijn dat er een strafrechtelijke beslissing wordt genomen, maar het kan ook een ander soort afdoening zijn. Het OM informeert hierover, behalve de verdachte en zijn raadsman, ook het slachtoffer en in geval van een minderjarige verdachte, de ouders. Dan worden ook documenten, zoals bijvoorbeeld een dagvaarding, uitgereikt en krijgt de verdachte een toelichting op de afdoeningsbeslissing en de eventuele vervolgstappen.