Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Over de COR

De politie heeft 13 ondernemingsraden en een COR. Een (C)OR is ingesteld 'in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen' (art 2 WOR). Daarbij moet de raad een juiste afweging maken tussen het personeels- en het bedrijfsbelang. Een OR doet niet aan individuele belangenbehartiging. Daarvoor kunnen medewerkers terecht bij de vakbond.


COR en OR 


Medezeggenschap volgt zeggenschap, dus voor onderwerpen die het land aangaan, is er de Centrale Ondernemingsraad (COR). De COR overlegt met de korpsleiding. In de COR zijn leden uit iedere ondernemingsraad vertegenwoordigd. De COR voert de medezeggenschap met betrekking tot de politie en de OR behandelt specifieke onderwerpen binnen hun eenheid. De OR overlegt met de politiechef.


Vakbonden en (C)OR


De vier grootste vakbonden overleggen met de minister van Justitie en Veiligheid over de primaire arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld de CAO en de sociale plannen. De (C)OR toetst vervolgens of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk en goed uitgevoerd worden.