Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is de politiemilieutaak?

Binnen haar milieutaak   handhaaft de politie milieuwetgeving en maakt zo nodig een proces-verbaal op bij een milieudelict. De politie onderscheidt drie soorten milieudelicten:

Eenvoudige delicten

Denk aan zwerfvuil, eenvoudige lozing van afval in water of verbranding van afval door particulieren. Iedere politieagent kan hiertegen optreden.

Middelzware delicten

Denk aan dumping van afval, het illegaal vangen, smokkelen , verhandelen of bezitten van bedreigde dier- en plantensoorten of een activiteit zonder verplichte milieuvergunning. Milieurechercheurs doen bij zulke zaken onderzoek naar het milieudelict met als doel daders op te sporen en te vervolgen.

Zware delicten

Hierbij werkt de milieurecherche samen met andere opsporingsdiensten in binnen- en buitenland. Bij zware milieudelicten is er vaak ook sprake van fraude en oplichting en grensoverschijdende modi operandi. Een regionaal milieuteam van de politie spoort de (middel)zware milieucriminaliteit op en probeert het te bestrijden. Ook heeft de politie het Team Milieu van de Dienst Landelijke Recherche dat bijdraagt aan de landelijke programmatische aanpak van milieudelicten, samen met onze ketenpartners.

Hoe werkt de politie samen in de aanpak van milieucriminaliteit?

Komt een bedrijf bijvoorbeeld zijn vergunningsvoorschriften niet na? Dan kan een milieuagent een proces-verbaal opmaken. Daarmee kan het Openbaar Ministerie het bedrijf strafrechtelijk vervolgen. De gemeente, provincie en een waterschap kunnen door een dwangsom of het nemen van bestuurlijke maatregelen het bedrijf ook dwingen aan de vergunningsvoorschriften te voldoen.

De milieuopsporing wordt landelijk aangestuurd door de Landelijke Milieukamer. Op deze tafel, waar alle milieuopsporingsdiensten onder voorzitterschap van het Functioneel Parket aan deelnemen, worden signalen en preweegdocumenten gewogen, multidisciplinaire onderzoeksteams samengesteld en gestuurd op de strategie en voortgang van de onderzoeken.

In de Strategische Milieukamer geven de hoofdofficier van het FP, de landelijke portefeuillehouder milieucriminaliteit van ons korps, de inspecteurs generaal van ILT, NVWA en Arbeidsinspectie en een vertegenwoordiger van de Omgevingsdiensten, richting aan de strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit.