Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Oplichting via cryptovaluta: meerdere aanhoudingen

/For English see below\ Op 20 mei is een man van 39 uit Deventer aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting via zelfgemaakte cryptovaluta. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de man bij meerdere zaken. Ook is een man van 22 uit Apeldoorn aangehouden op verdenking van oplichting en verduistering. In Zaandam is een loods doorzocht en is een man van 41 aangehouden. In de loods stonden verschillende computers die gebruikt worden om cryptomunten te verdienen ook was er sprake van elektriciteit diefstal. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

GRAPHIC Pumpen en Dumpen

De verdachten kwamen naar voren in een onderzoek naar de cryptohandelsplaats Coinhouse.eu. Als vermoedelijke eigenaar van deze handelsplaats worden zij verdacht van het verduisteren van klanttegoeden en oplichting. Dit onderzoek is uitgevoerd door het team Financieel Economische Criminaliteit in samenwerking met het team Cybercrime, team Digitale Opsporing en de Districtsrecherche IJsselland. Ook werd in het onderzoek samengewerkt met de Belastingdienst.

Cryptovaluta manipuleren

De 39-jarige verdachte zou zijn eigen cryptovaluta (coins) hebben gemaakt. De verdachte maakte vervolgens reclame voor de munt in de hoop dat mensen willen investeren. Dat gebeurde op een forum over cryptovaluta en via Twitter. Door die promotie zorgde de man dat coins door derden werden gekocht (pump). Vervolgens verkocht hij zelf in korte tijd zo veel coins dat deze waardeloos werden (dump). Het doel hiervan is zo veel mogelijk verdienen in een zo kort mogelijke tijd. Dergelijke acties zijn bekend onder de naam pump en dump. Organisatoren van dergelijke pump en dump’s hebben voorkennis en kunnen op die manier onwetenden bewust misleiden. De man uit Deventer wordt ervan verdacht onder andere zijn coins genaamd ERSO, MALC, EUROP en TulipMania op deze wijze ‘gepumpt en gedumpt’. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid daarbij.

Beslag

Tijdens het onderzoek is er onder andere beslag gelegd op diverse voertuigen, een woning, meerdere computers en cryptovaluta.

QR-fraude

De man uit Deventer wordt ook verdacht van QR-fraude. Mensen zijn telefonisch benaderd, zogenaamd namens de bank, met de mededeling dat er een internationale betaling klaar stond die kon worden tegengehouden via een verstuurde QR-code. Ook werd soms gezegd dat de contactgegevens voor de bankrekening waren aangepast, en dat kon worden tegenhouden met een QR-code. Het onderzoeksteam van de politie heeft enkele aangiftes binnen van slachtoffers die geld hebben overgemaakt via deze QR-codes. De politie waarschuwt voor oplichters die gebruik maken van deze methode. Zo’n code staat bijvoorbeeld ook in e-mails en brieven die afkomstig lijken van een bank of ander bedrijf. De meegestuurde QR-code leidt naar een phishingwebsite of betaalpagina. Slachtoffers die bankgegevens zoals inlogcodes delen, geven in werkelijkheid cybercriminelen toegang tot de bankrekening.

Online gevaren

Steeds meer van ons financiële leven speelt zich online af, dat weten criminelen ook. Criminelen spelen graag in op nieuwe mogelijkheden en het vertrouwen van mensen. Het advies is altijd alert te blijven met linkjes, codes of andere manieren om u ergens naar toe te leiden.

Het investeren in cryptomunten wordt de laatste tijd meer en meer gedaan. Dat zorgt er ook voor dat kwaadwillende zich er in gaan mengen. Mensen die snel geld willen verdienen en de nietsvermoedende investeerder achterlaat met de verliezen. Ook bij de handel in cryptomunten geldt, als een investering te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat het waarschijnlijk ook.

  • Bekijk goed in welke munt je investeert en met wie je zaken doet. Vertrouw het niet als een onbekende munt in korte tijd enorm in waarde is gestegen
  • Betaalde reclame voor een onbekende cryptomunt kan duiden op een pump
  • Geloof niet te gemakkelijk grote winsten die beloofd worden
  • De combinatie van tijdsdruk en investeren van een groot geld gedrag is zelden een goede combinatie
  • Privé gegevens zijn privé, deel deze niet

Slachtoffer Coinhouse.eu

Mensen die investeringen hebben gedaan via Coinhouse.eu en denken opgelicht te zijn, kunnen dat melden via 0900-8844.

^MvS/SV 2020532263

--//--

Cryptocurrency fraud: multiple arrests

Deventer, The Netherlands – On 20 May, a 39-year-old-man from Deventer was arrested on suspicion of large-scale fraud using selfmade cryptocurrency. The police are investigating the man's involvement in several cases. A 22-year-old-man from Apeldoorn has also been arrested on suspicion of fraud and embezzlement. A warehouse in Zaandam was searched and a 41-year-old-man was arrested. The warehouse contained several computers that were used to mine cryptocurrency and there was also an issue of electricity theft. More arrests are not ruled out.

The suspects came to the attention of the police in an investigation of the cryptocurrency exchange platform Coinhouse.eu. As the suspected owner of this exchange platform, they are suspected of embezzling customer funds and of fraud. This investigation was carried out by the Financial Economic Crime team in cooperation with the Cybercrimeteam, Digital Forensics team and the IJsselland District Crime Squad. The Tax and Customs Administration also cooperated in the investigation.

Manipulating cryptocurrency

The 39-year-old suspect apparently made his own cryptocurrency (coins). The suspect then advertised the cryptocurrency in the hope that people would want to invest. This happened on a cryptocurrency platform and via Twitter. As a result of this promotion, the man ensured that coins were purchased by third parties (pump). He then personally sold so many coins in such a short space of time that they became worthless (dump). The aim was to earn as much as possible in the shortest possible time frame. Such actions are widely known as pump and dump. Organisers of such pump and dumps have inside information and can use this to knowingly mislead unsuspecting investors. The man from Deventer is also suspected of ‘pumping and dumping’ his coins named ERSO, MALC, EUROP and TulipMania in this way. The police are investigating his involvement in this.

Seizure

During the investigation, various vehicles, a house, several computers and cryptocurrencies were seized.

QR code scam

The Deventer man is also suspected of QR code scam. People were contacted by telephone, supposedly on behalf of the bank, and informed that an international payment had been prepared which could be stopped via a submitted QR code. Sometimes it was said that the contact details for the bank account had been changed, and that could be stopped with a QR code. The police investigation team has received a few reports from victims who have transferred money via these QR codes. The police warns against swindlers who use this method. Such a code can also be found for example in emails and letters that seem to come from a bank or other company. The QR code that is provided to you will lead to a phishing website or payment page. Victims who share bank details such as login codes actually give cybercriminals access to their bank account.

Online dangers

Our financial lives increasingly involve being online and criminals know that too. Criminals like to take advantage of new opportunities and people's trust. It is recommended to always stay alert where it concerns links, codes, or other ways to guide you somewhere.

Recently there has been increasing investment in cryptocurrencies. This also means that malicious people interfere with it. People who want to make money quickly and leave the unsuspecting investor with the losses. If an investment sounds too good to be true, then that is more than likely the case when it comes to dealing with cryptocurrencies.

  • Look carefully at which currency you invest in and with whom you do business. Don't trust it if an unknown currency has shown enormous value increases in a short space of time
  • Paid advertising for an unknown cryptocurrency could identify a pump
  • Don't believe big profits that are promised too easily
  • The combination of time pressure and investing a large sum of money is rarely a good combination
  • Private details are private, do not share them

Coinhouse.eu victim

People who have made investments through Coinhouse.eu and think they have been defrauded can report this via 0900-8844 (from The Netherlands) or +31343578844 (international). 

^MvS/SV 2020532263