Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wet open overheid (Woo)

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) komen te vervallen en is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. In de Woo is gesteld dat eenieder recht heeft op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te stellen, behoudens bij wet gestelde beperkingen. De Woo waarborgt uw recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is in principe altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.