Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

FAQ Blokkade A12/Utrechtsebaan

Iedere burger in Nederland heeft het recht om te demonstreren. Dus iedereen mag zijn ongenoegen laten blijken, zolang dat binnen de grenzen van de wet blijft. Wanneer er sprake is van een demonstratie, begeleidt de politie deze in opdracht van en in afstemming met de burgemeester van desbetreffende gemeente. Ons optreden is altijd gericht op de veiligheid, zowel van de demonstranten als van een ieder in de omgeving. We kunnen optreden wanneer strafbare feiten worden gepleegd, gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de veiligheid van demonstranten of omstanders in het gedrang komt. Ons optreden is gefaseerd en de-escalerend. We streven ernaar dat vrijheid en veiligheid bij iedere demonstratie in balans zijn.