Ga naar content

Eergerelateerd geweld (voor professionals)

Om ten aanzien van eergerelateerd geweld binnen de politie de benodigde kennis en expertise op te bouwen, uit te dragen en te borgen, is in opdracht van de Minister van Veiligheid en Justitie per 1 november 2008 het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) formeel opgericht.

Inhoudsopgave

LEC EGG

logo In de Vreemdelingencirulaire is de formele samenwerking tussen het LEC EGG en de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) bekrachtigd. Op 1 mei 2016 is verder de Aanwijzing ‘huiselijk geweld en kindermishandeling' van het College van Procureurs-generaal in werking getreden. In dit stuk, waarin onder meer regels worden gesteld omtrent de opsporing en vervolging van huiselijk en eergerelateerd geweld, wordt naar de ‘methode LEC EGG' (query, rode vlaggen, checklist en inzet van een externe deskundige via tussenkomst van het LEC EGG) verwezen als de standaardnorm voor de herkenning en aanpak van eerzaken bij de Nederlandse politie.

Taakvelden en doelstelling

Het takenpakket van het LEC EGG richt zich op complexe, eergerelateerde geweldszaken op regio-overstijgend en nationaal niveau. Om relevante tendensen te duiden en omdat ‘eer' niet in zijn isolement bekeken kan worden, is het ontwikkelen en onderhouden van netwerken in brede kring en op verschillende niveaus van essentieel belang. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor (structureel) wetenschappelijk onderzoek.

In de praktijk blijkt samenwerking tussen het operationele politiewerk en de wetenschap een absolute randvoorwaarde. Hierdoor is reeds de methodiek voor vroegherkenning en onderwijsmateriaal ontwikkeld die goed bij de politiepraktijk past. Netwerken is niet alleen van belang in het kader van waarheidsvinding, maar biedt ook mogelijkheden om informatie over een complex en een relatief bij weinigen bekend fenomeen als eer gerelateerd geweld, goed te kunnen duiden.

Ook zal het LEC EGG ondersteuning bieden aan de functionarissen binnen de eenheden die aanspreekpunt zijn voor het onderwerp multi-etnisch politiewerk. Om hier op een goede manier invulling aan te kunnen geven zijn binnen het LEC EGG vijf taakvelden benoemd:

  • operationele advisering en ondersteuning;
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • ondersteuning beleid (rijks)overheid;
  • onderwijs en voorlichting;
  • netwerken.

Meer informatie over het LEC EGG en haar publicaties

Lokale contactpersonen

In elke eenheid van de nationale politie zijn één of meer medewerkers aangewezen als eerste aanspreekpunt voor eergerelateerd geweld zaken. Daarnaast kent elke eenheid meerdere taakaccenthouders EGG, die veelal werkzaam zijn in de basisteams of op districtsniveau. Indien u als professional te maken krijgt met een zaak waarbij eer mogelijk een rol speelt, kunt u - zowel politiemedewerkers als ketenpartners - tijdens en buiten kantoortijden contact opnemen met een daarvoor in de eenheid aangewezen contactpersoon.

Checklist EGG

Voor de aanpak van EGG is de Methode LEC EGG ontwikkeld. Onderdeel van deze methode is het gebruik van de Checklist EGG. De Checklist EGG is een kwalitatief instrument om informatie te verzamelen die essentieel is om een inschatting te kunnen maken van een zaak.