Ga naar content

Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is een complex probleem voor de politie. Het is niet altijd even gemakkelijk te herkennen en er zijn vaak meerdere personen bij betrokken. Vanwege de angst en schaamte die bij de slachtoffers speelt om met hun verhaal naar buiten te komen, is het van groot belang dat de politie adequaat met het verhaal van een slachtoffer omgaat. Als deze uiteindelijk de moed heeft verzameld om dit bij de politie te melden. Een goedbedoelde, maar verkeerde aanpak kan het slachtoffer extra in gevaar brengen. Het is als politie dus van groot belang om te investeren in de kennis over en de aanpak van eer gerelateerd geweld.

Inhoudsopgave

Voor de professional

Bent u als professional betrokken bij een casus op het gebied van eergerelateerd geweld, dan is deze informatiepagina voor u bestemd.

Wat is eergerelateerd geweld?

logo

Hoewel eer op allerhande maatschappelijke terreinen een rol kan spelen (denk bijvoorbeeld aan de wereld van sport, politiek of het zakenleven) is in politiek en beleid de aandacht voor eergerelateerd geweld met name gericht op familieverbanden en zeden. In opdracht van de overheid is een werkdefinitie gemaakt: 'Elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld, gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.' (Ferwerda en Van Leiden 2005).

Het hebben van (zedelijke) familie-eer is van groot belang voor families uit bepaalde culturen. Het geeft ze positie in de eigen gemeenschap. Zodra de goede naam van de familie is of dreigt te worden bezoedeld, wordt er door de gemeenschap waartoe de familie behoort van zo een familie verwacht dat ze hun eer herstellen. Hoe dit gebeurt, kan per cultuur verschillen. Er kan een huwelijk gearrangeerd worden, of een meisje kan uit haar familie gestoten worden. Vaak wordt er in eerzaken die de politie onder ogen krijgt met geweld gedreigd, of zelfs gebruikt. Hiermee toont men aan de gemeenschap dat dit onzedig gedrag niet door hen wordt getolereerd en dat men een eervolle familie is. Er zijn duidelijk verschillen, maar ook overeenkomsten met Huiselijk Geweld.

Hoe vaak komt eergerelateerd geweld voor?

De politie registreerde in 2013 rond de 2800 incidenten waarbij mogelijk sprake was van eer gerelateerd geweld. Er waren in dat jaar 13 dodelijke slachtoffers te betreuren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er nog een groot aantal zaken achter de voordeur blijft vanwege de angst om deze gevoelige problematiek bij de politie openbaar te maken.

Wat kunnen de gevolgen zijn van eergerelateerd geweld?

Als slachtoffer van eergerelateerd geweld kan het zijn dat uw familie zich tegen u keert omdat zij menen dat de familie eer is aangetast. Dit kan zijn omdat u bijvoorbeeld als vrouw bent gezien in het gezelschap van een onbekende man of dat er onzedelijke foto’s van u circuleren op internet. Onder druk van uw familie kan u worden beperkt in uw vrijheden of bijvoorbeeld worden gedwongen te trouwen met iemand die niet uw eigen keuze is. Ook kan er sprake zijn van bedreigingen of mishandelingen. Zowel vrouwen als mannen kunnen slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld.

Ik ben slachtoffer van eergerelateerd geweld. Wat nu?

  • Meld het bij de politie op 0900-8844, of kom naar het politiebureau om aangifte te doen.
  • U kunt vragen om een vrouwelijke of mannelijke agent.
  • Als u de Nederlandse taal niet machtig bent, neem dan een vertrouwenspersoon mee die uw verhaal voor u kan vertellen.

Wat kan de politie doen bij eergerelateerd geweld?

U kunt hulp vragen bij de politie door op het politiebureau uw probleem voor te leggen. Bij veel bureau’s werken politieagenten die extra kennis hebben op het gebied van eergerelateerd geweld. U kunt ook uw wijkagent in vertrouwen nemen. Zij gaan met grote voorzichtigheid met de problematiek om zonder hun taak als politie uit het oog te verliezen. Met andere woorden: uw veiligheid staat voorop en is uitgangspunt om het eergerelateerde geweld te stoppen. Een van de mogelijkheden voor de politie, is om naast een strafrechtelijke afhandeling te bemiddelen in een oplossing.
Voelt u zich niet meer veilig in uw eigen woning? Dan kunt u terecht bij een opvangcentrum. Uw kinderen kunnen hier ook terecht. De politie kan contact leggen met het opvangcentrum.
Durft u zich niet bij de politie te melden omdat u niet beschikt over een zelfstandige verblijfsvergunning? Op basis van bijzondere voorwaarden kunnen slachtoffers van eergerelateerd geweld in aanmerking komen voor een zelfstandige verblijfsvergunning.

Hoe maak ik melding van eergerelateerd geweld in mijn omgeving?

Hebt u informatie over eergerelateerd geweld in uw omgeving? Doe daar in elk geval iets mee en meldt het bij de politie.

  • Bij noodsituaties: bel de politie op het landelijke nummer 112.
  • Bij minder ernstige situaties: bel 0900-8844 (lokaal tarief).
  • U kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Laat de betrokkene weten dat u er voor haar of hem bent en houd rekening met de gevoeligheden rond dit onderwerp. Het kan zeer nadelig zijn voor de betrokkene als er veel mensen op de hoogte zijn van de situatie i.v.m. roddels en kwaadsprekerij.

Ik ben slachtoffer, wat zijn mijn rechten?

 Ieder slachtoffer van een misdrijf – of nabestaande van een slachtoffer – heeft een aantal rechten. Niet alleen in hun contact met de politie maar ook bij de officier van justitie en de rechter. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft.

Als politie informeren wij u over uw rechten tijdens uw eerste contact met ons. Wij geven u een folder met deze rechten: zoals de folder over 'Aangifte doen en dan?', de folder 'Slachtoffer van een misdrijf' en de folder 'Verklaring van rechten. De folders zijn binnenkort ook beschikbaar in andere talen. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u ook informatie over deze rechten. Meer informatie vindt u op de themapagina Slachtofferzorg

Meer weten?

Er is in de loop der jaren veel gepubliceerd over eergerelateerd geweld. Hieronder enkele publicaties.

Jaarverslagen