Ga naar content

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld komt helaas veel voor in Nederland. Van vernedering en verwaarlozing tot seksueel geweld. De gevolgen voor het gezin zijn groot. Vaders, moeders, kinderen, het hele gezin lijdt eronder. Als politie willen we maar één ding: zorgen dat het weer veilig wordt thuis. Wat we doen, verschilt per situatie. Als we op een adres komen en het is nodig om meteen in te grijpen, dan doen we dat. Wij stellen feiten vast, doen onderzoek naar strafbare feiten en stemmen met onze partners af over de aanpak. Veilig Thuis zorgt ervoor dat er voor iedereen in het gezin passende hulp komt. Dus voor het slachtoffer, de kinderen én de pleger.

Inhoudsopgave

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het woord ‘huiselijk’ zegt niets over de plaats van het geweld, maar over de relatie tussen pleger en slachtoffer. Huiselijk geweld kan dus zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden en in verschillende vormen. Voorbeelden zijn: (ex-)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, mishandeling van ouders door hun kind(eren), mishandeling van kinderen en jongeren door hun ouders of vriend(innen). Maar ook: bedreiging, al dan niet gepaard gaand met de vernieling van goederen in en rondom het huis.

Hoe vaak komt huiselijk geweld voor?

Elke maand sterft er in Nederland een kind of volwassene aan de gevolgen van huiselijk geweld. De politie registreert jaarlijks ongeveer 84.000 incidenten van huiselijk geweld.  In werkelijkheid ligt het aantal gevallen van huiselijk geweld veel hoger. Betrokkenen melden lang niet alle gevallen van huiselijk geweld uit schaamte, angst, schuldgevoel en de afhankelijke positie waarin mensen zich bevinden.

Wat kunnen de gevolgen zijn van huiselijk geweld?

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben grote gevolgen. Allereerst is er de lichamelijke en geestelijke pijn bij de betrokkenen. Er is ook een verband tussen huiselijk geweld en agressie in de maatschappij. Vooral bij kinderen kunnen de gevolgen groot zijn. Bijvoorbeeld minder presteren op school, zich isoleren van andere kinderen of zelf overgaan tot geweld. In hun verdere leven hebben ze relatief vaak moeite met (intieme) relaties en de opvoeding van hun eigen kinderen.

Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld. Of ik zie huiselijk geweld in mijn omgeving. Wat kan ik doen?

Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen, is een belangrijke eerste stap. Op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl lees je meer over het herkennen van signalen en met wie je in gesprek kunt gaan. De belangrijkste adviezen zijn:

 • Dreigt er direct gevaar? Bel altijd 112!
 • Neem een bekende in vertrouwen Neem iemand uit jouw omgeving in vertrouwen, bijvoorbeeld een familielid of een vriend. Dit is misschien moeilijk, maar om de situatie te veranderen, is erover praten de enige oplossing.
 • Vraag om advies aan Veilig Thuis Leg contact met Veilig Thuis en geef aan dat je geholpen wilt worden vanwege jouw thuissituatie. Zij brengen de situatie in kaart en schatten de veiligheid in, zodat er passende hulp in gang kan worden gezet. Als sprake is van strafbare feiten, dan overlegt Veilig Thuis met de politie over de mogelijkheden om daar onderzoek naar te doen. Veilig Thuis kan je ook advies geven wanneer je je zorgen maakt over iemand anders. Het is mogelijk om anoniem advies te vragen of een melding te doen over huiselijk geweld.
 • Wil je advies of hulp? Bel met Veilig Thuis op 0800-2000.  Dit nummer is gratis en 24/7 bereikbaar. De website van Veilig Thuis is: www.veiligthuis.nl
 • Kun je geen contact op nemen met Veilig Thuis? Bijvoorbeeld omdat de pleger telkens in de buurt is, dan kun je voor hulp ook terecht bij de apotheek. Bij het mondeling of schriftelijk doorgeven van codewoord ‘Masker 19’, komt er altijd actie voor hulp. De apotheker neemt dan contact op met Veilig Thuis of in geval van acuut gevaar met 112. Ook als de pleger van het geweld erbij is. Gebruik van het codewoord betekent automatisch dat je toestemming geeft om je gegevens te delen met Veilig Thuis.
 • Meld of doe aangifte bij de politie Je kan ook een melding doen bij de politie. In de meeste gevallen zullen we Veilig Thuis informeren over je melding, zodat er passende hulp in gang kan worden gezet.
 • In bepaalde gevallen adviseren we om aangifte te doen. Het is heel begrijpelijk dat veel slachtoffers van huiselijk geweld twijfelen over het doen van aangifte. Maar soms is het belangrijk om aangifte te doen, zodat de politie meer mogelijkheden heeft om onderzoek te doen naar strafbare feiten en het geweld te stoppen. Het slachtoffer zelf kan aangifte doen. Het is ook mogelijk dat anderen namens het slachtoffer aangifte doen.

  Wil je een melding maken van huiselijk geweld of aangifte doen? Bel dan met het landelijke politienummer 0900-8844. Je kan je zorgen ook delen met de wijkagent in jouw buurt of langsgaan op het politiebureau. Op de website www.politie.nl /contact kan je zien wie de wijkagent is in jouw buurt en waar je het politiebureau kunt vinden.
 • Vraag Slachtofferhulp Nederland om juridische ondersteuning Wil je voordat je aangifte doet met iemand overleggen? Of wil je dat er iemand meegaat naar het bureau om je te ondersteunen? Bel dan met Slachtofferhulp Nederland op 0900-0101 of neem contact op via het contactformulie op de website van Slachtofferhulp Nederland.

Welke maatregelen kunnen er tegen plegers van huiselijk geweld worden genomen?

 • Als wat er gebeurd is strafbaar is, dan doet de politie daar onderzoek naar. Als we de pleger van het geweld aanhouden, dan gaat hij mee naar het politiebureau. De politie stelt verder onderzoek in naar de omstandigheden van het geweld en eventuele strafbare feiten. De officier van justitie beslist of hij wordt voorgeleid bij de rechter of naar huis mag met een dagvaarding.
 • De burgemeester of namens hem de hulpofficier van justitie kan de pleger van huiselijk geweld een huisverbod opleggen. Dan mag de huiselijk geweldpleger tien dagen lang zijn of haar woning niet meer in. In deze periode mag hij of zij ook geen contact opnemen met het slachtoffer en de eventueel betrokken kinderen. In deze afkoelingsperiode kan de nodige hulpverlening voor alle betrokkenen op gang komen en kan verdere escalatie worden voorkomen. Na deze tien dagen kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken.
 • Huiselijk geweldplegers kunnen worden vervolgd en eventueel een gevangenisstraf krijgen. Voor mishandeling kan de straf zelfs worden verhoogd als het gaat om een gezinslid.
 • Is er geen aangifte gedaan? De politie streeft er samen met het Openbaar Ministerie naar om de zaak ambtshalve te kunnen vervolgen. Dit betekent een vervolging zonder dat er door het slachtoffer aangifte is gedaan.