Ga naar content

Illegaliteit/vreemdelingen

In Nederland wonen nog veel buitenlanders zonder werk- of verblijfsvergunning. Van iedereen die zich in Nederland wil vestigen, mag worden verwacht dat hij of zij zich houdt aan de regels die hier gelden. De Nederlandse regering pakt illegaal verblijf dan ook streng aan. Degene die zich niet houdt aan de geldende regels wordt beboet.

Inhoudsopgave

Wat is een vreemdeling?

Iedereen die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, wordt een vreemdeling genoemd.

Wanneer ben je een illegale vreemdeling?

Onder illegale vreemdelingen worden verstaan: vreemdelingen die niet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning, en die dus zonder toestemming in Nederland zijn. Illegale vreemdelingen worden ook wel ongedocumenteerden genoemd. Een belangrijk kenmerk van illegalen, is dat zij zoveel mogelijk onopgemerkt willen blijven. Als een illegale vreemdeling Nederland niet zelf verlaat, dan loopt hij of zij het risico om opgepakt en uitgezet te worden.

Wat doet de politie met illegalen?

De meeste illegalen geven hun identiteit niet prijs. Als zo iemand is opgepakt, onderzoekt de politie de ware identiteit en nationaliteit van die persoon en stellen deze -zo mogelijk- vast. Vreemdelingen die illegaal hier worden aangetroffen moeten Nederland verlaten en terugkeren naar hun land van herkomst. Weigeren zij hier hun medewerking aan te verlenen, dan heeft de politie een aantal toezichthoudende bevoegdheden waaronder het opleggen van een maatregel van bewaring. De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is uiteindelijk verantwoordelijk voor het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Samen met andere overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties streeft de DT&V ernaar dat vreemdelingen zo veel als mogelijk zelfstandig en met perspectief terugkeren.

Wat doet de Vreemdelingenpolitie?

De politie draagt zorg voor toezichthoudende taken in het kader van de Vreemdelingenwet. Ook doet de afdeling onderzoek naar de identiteit en de verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen. De afdeling doet ook onderzoek naar grootschaliger criminaliteit, zoals bijvoorbeeld mensenhandel, mensensmokkel en identiteitsfraude.

Hoe is de toelating van vreemdelingen geregeld?

Vrijwel alle taken rondom de toelating van vreemdelingen worden door gemeenten en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gedaan. De taken zijn als volgt uitgesplitst:

 • De gemeente schrijft de vreemdeling in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) in.
 • De IND:
  - identificeert de vreemdeling;
  - neemt de aanvraag voor een verblijfsvergunning in ontvangst;
  - verstrekt de benodigde verblijfsaantekeningen;
  - verstrekt verblijfsvergunningen;
  - verstrekt het zogeheten W-document (identiteitsdocument voor asielzoekers; is geen verblijfsvergunning);
  - verlengt het W-document;
  - verzorgt administratieve verwerking;
  - beoordeelt alle aanvragen;
  - voert alle correspondentie;
  - vervangt de verblijfsdocumenten bij vermissing.
 • Het Centraal orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzorgt de huisvesting van asielzoekers.

Wat is de taak van de Immigratie- en Naturalisatiedienst?

De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dit houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Vreemdelingen die langer in Nederland willen blijven, dienen hun verblijf aan te vragen bij de ambassade van Nederland in het land van herkomst. Voor meer informatie kunt u de IND bereiken op 0900-123 4561 of kijk op de website van de IND.