Ga naar content

Integriteit

De politie staat voor betrouwbaarheid. De samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen en transparant over zijn. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Dit geldt voor iedereen. Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Fouten en integriteitsschendingen zijn daarom niet voor 100 procent te voorkomen. De politie is er alert op. Van fouten moeten we leren en plichtsverzuim heeft consequenties. De politie onderzoekt meldingen over mogelijk plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet.

Inhoudsopgave

Waarom is integriteit belangrijk voor de politie?

Integriteit is de basis van goed politiewerk. De politie staat voor betrouwbaarheid. De samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen en transparant over zijn. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Dat geldt voor iedereen.

Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Fouten en integriteitsschendingen zijn daarom niet voor 100% te voorkomen. De politie is er alert op. Van fouten moeten we leren en plichtsverzuim heeft consequenties. De politie onderzoekt meldingen over mogelijk plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet.

Wat doet de organisatie om integer te zijn en te blijven?

De politieorganisatie en haar medewerkers hebben samen de verantwoordelijkheid om de integriteit van de politie te bewaken. Dit doen we onder meer door te werken aan een veilig werkklimaat waarin medewerkers dilemma’s, risico’s en mogelijke misstanden met elkaar kunnen en durven te bespreken. Om daarvan te leren, individueel en als organisatie. Maar ook door te zorgen voor kaders, procedures en ondersteuning wat medewerkers helpt integer te handelen.

Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Fouten en integriteitsschendingen zijn daarom niet voor 100% te voorkomen. De politie is er alert op. Van fouten moeten we leren en plichtsverzuim heeft consequenties. De politie onderzoekt meldingen over mogelijk plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet.

Welke regels en wetten zijn er voor politiemedewerkers over integriteit?

De Politiewet 2012 is de basis van het werk van de politie. In artikel drie van deze wet staat: De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.
De politie moet zich dus houden aan de geldende rechtsregels. Behalve de Politiewet 2012 zijn er nog veel andere wetten en regels voor de politie. In het Besluit algemene rechtspositie politie staan specifieke bepalingen die over integriteit gaan.

Wat is de beroepscode van de politie?

De beroepscode is een handleiding voor alle politiemedewerkers. Hierin staan de kernwaarden van de politie en is beschreven wat die betekenen in het politiewerk. Ook vertelt de beroepscode wat de politie doet, waar die voor staat en waarde aan hecht. Ook staat erin hoe politiemensen met elkaar omgaan en waar politiemedewerkers zich aan moeten houden. De Beroepscode kan de medewerkers helpen om te beoordelen hoe ze in lastige situaties integer kunnen handelen. Ook de themabladen beroepscode helpen daarbij.

Moet de politie zich altijd aan de wet houden?

De politie moet zich aan de wet houden. In de wet staat ook een aantal uitzonderingen voor de politie. Zo mag de politie, als dit noodzakelijk is voor het werk, harder rijden dan de maximumsnelheid en bij een verkeerslicht door rood rijden. Er zijn wel restricties aan. Zo mag de verkeersveiligheid niet in gevaar komen.
In hun vrije tijd gelden voor politiemedewerkers dezelfde regels als voor iedere andere burger.

Hoe screent de politie nieuwe medewerkers?

Iedereen die bij de politie wil werken, krijgt een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (BGO). Er wordt nagekeken in de politie- en justitiesystemen of de kandidaat eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen en op welke manier. Ook worden vrij toegankelijke informatiebronnen zoals sociale media geraadpleegd. Soms praat de politie in een apart gesprek met de kandidaat en met mensen die hem of haar bij de politie aanbevelen. Hoe uitgebreid het onderzoek is, hangt af van de aard van de functie. 
Sommige functies binnen de politie zijn aangewezen als vertrouwensfuncties. Om op zo’n functie te werken, moeten kandidaten een veiligheidsonderzoek ondergaan. Dit wordt door of namens de AIVD uitgevoerd. De onderzoeken richten zich op de vraag of de kandidaat voldoende betrouwbaar is en of verwacht wordt dat hij zijn werk op een professionele, integere manier zal vervullen.
Wil je meer weten over hoe de politie screent? Dan kun je dit overzicht bekijken.

Wat is de ambtseed?

Bij de aanstelling legt iedere politiemedewerker de ambtseed of ambtsbelofte af. Hierin zweert of belooft hij/zij dat hij/zij niemand een gift heeft beloofd of heeft gegeven om benoemd te worden. Hij/zij zweert of belooft ook dat hij/zij van niemand een gift of belofte zal aannemen om iets in het ambt te doen of na te laten. Ook belooft hij/zij zijn/haar plichten getrouw te vervullen en de wetten na te leven. 

Op welke manier is er tijdens de loopbaan van een politiemedewerker aandacht voor integriteit?

Aandacht voor integriteit begint al in de opleiding van politieagenten. Er wordt gesproken over wat van een politiemedewerker wordt verwacht. Ook wordt gesproken over de kernwaarden en over het voorbeeldgedrag dat van een politiemedewerker wordt verwacht. Vervolgens wordt er gedurende de loopbaan in werkoverleggen en tijdens functioneringsgesprekken gesproken over integriteit en dilemma’s en ervaringen in het dagelijkse werk.

Kan iedere politiemedewerker alle informatie bij de politie inzien?

Nee, niet iedere politiemedewerker kan bij alle politie-informatie. De toegang tot informatie is bij de politie strikt geregeld. Politiemedewerkers mogen de politiesystemen alleen raadplegen als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Mogen politiemedewerkers geschenken aannemen?

Politiemedewerkers kunnen niet zomaar geschenken aannemen. Ze doen immers gewoon hun werk en willen daarbij niet de schijn wekken dat ze worden beïnvloed. Het is van belang dat de onafhankelijkheid van de politie niet ter discussie staat. Het aannemen van een bloemetje of een taart is geen probleem. In een interne regeling wordt verder ingegaan op wat wel of niet kan. Zo mag een politiemedewerker nooit (contant) geld aannemen of cadeaus die duurder zijn dan 50 euro.

Wat gebeurt er als er signalen zijn dat een politiemedewerker zich niet gedraagt zoals zou moeten?

Als er een signaal is dat een politiemedewerker zich niet gedraagt zoals zou moeten, gaat de leidinggevende hierover met hem of haar in gesprek. Als het nodig is, wordt een intern onderzoek opgestart. Als blijkt dat er sprake is van een integriteitsschending kan een straf worden opgelegd.

Hoe onderzoekt de politie mogelijk plichtsverzuim?

In een intern onderzoek onderzoekt de politie mogelijk verwijtbaar gedrag van eigen medewerkers. Dat kan een vermoeden van plichtsverzuim of een strafbaar feit opleveren. De uitkomst kan natuurlijk ook zijn dat er niets aan de hand is.
Wilt u meer weten over de verschillende interne onderzoeken, kijk dan op dit overzicht.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over het optreden of gedrag van een politiemedewerker?

Als u niet tevreden bent over het optreden of het gedrag van een politiemedewerker, kunt u een klacht indienen bij de politie. Hier ziet u wat wij doen als u een klacht indient
Van strafbare feiten kunt u aangifte doen. Ook kunt u via Meld Misdaad Anoniem (M.) anoniem melding doen.