Ga naar content

Politietaken

De politie wordt op veel verschillende terreinen ingezet. Daarom hebben veel politiemensen een speciale taak. Een taak waarvoor ze specifiek zijn opgeleid. Zo zijn er wijkagenten, en is er bijvoorbeeld waterpolitie. Ook andere specialisaties zijn mogelijk, zoals verdovende middelen, beveiliging van het koninklijk huis, milieu, mobiele eenheid, motoragent, politie te paard, recherche en werken met speurhonden. Daarnaast zijn er politievrijwilligers.

Inhoudsopgave

Wat zijn de kerntaken van de politie?

 • Voor veiligheid zorgen (voor iedereen in Nederland). 
 • Criminaliteit voorkomen en bestrijden.
 • De openbare orde bewaken. 
 • Strafbare feiten opsporen. 
 • Hulp verlenen bij nood.
 • Uitvoeren van politietaken voor justitie. 

In Over de politie leest u hier meer over.

Hoe zijn de taken verdeeld binnen de politie?

Het politiewerk is verdeeld in basispolitiezorg en specialistische taken. Kort gezegd, richt de basispolitiezorg zich op het dagelijks politietoezicht. Dat zijn de agenten op straat, in het verkeer, en zijn de wijkagenten. Zodra specialistische kennis nodig is, bijvoorbeeld om sporen na een inbraak te onderzoeken, schakelt de politieagent specialisten in, zoals technisch rechercheurs. Ook zijn er forensisch rechercheurs die bijvoorbeeld een DNA-spoor onderzoeken. Naast deze taken zorgt de politie voor het zorgvuldig opnemen en afhandelen van aangiften en meldingen.

Wat houdt basispolitiezorg in?

Basispolitieagenten doen, 24 uur per dag, het basiswerk. Zij zorgen voor een veilige en leefbare wijk, stad of regio. Hun werk bestaat globaal uit politietoezicht, preventieadvies, afhandeling van verkeersproblemen, eenvoudig recherchewerk, verlenen van hulp, en handhaven van wetten en regels. De agenten zijn dagelijks aanwezig op straat. Het basispolitiewerk bestaat globaal uit de volgende taken:

 • Dagelijks politietoezicht.
  De aanwezigheid van de politie op straat voorkomt overtredingen en misdrijven. 
 • Preventie.
  Tips om bijvoorbeeld inbraken te voorkomen.
 • Verkeer.
  Alcoholcontroles, onderzoek verkeersongeval en de gemeente adviseren over verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld over aanpassen snelheid). 
 • Recherche en forensische opsporing.
  Rechercheurs onderzoeken bijvoorbeeld diefstal en inbraak, terwijl een forensisch expert DNA-sporen onderzoekt. 
 • Hulpverlening.
 • Handhaving.
  Handhaven van wetten en regelgeving op het gebied van wapens en munitie, en sluitingstijden van horecagelegenheden en winkels. 

Wat zijn de specialistische taken van de politie?

Op het moment dat in het politiewerk meer kennis is vereist schakelt de basispolitieagent specialisten in. Er zijn bijvoorbeeld specialisten op het gebied van drugshandel, jeugdcriminaliteit, zedenzaken, milieudelicten, verkeer, en nog veel meer. Sommige specialisten werken landelijk, anderen bij een van de tien eenheden.

Welke regionale specialisten heeft de politie?

In de regionale eenheden werken, naast de basispolitieagenten, onder meer meldkamermedewerkers, informatiespecialisten en rechercheurs. De meldkamermedewerkers en informatiespecialisten zijn de schakel tussen de politie en wat buiten gebeurt. Op de meldkamer komen alle meldingen binnen en wordt de noodhulp aangestuurd. Ook zorgen de medewerkers voor aansturing bij grootschalige incidenten en calamiteiten. De medewerkers van het Real Time Intelligence Center zorgen 24 uur per dag, zeven dagen per week voor actuele informatie.

De politie heeft rechercheurs op elk niveau. In de basisteams houden zij zich vooral bezig met de opsporing van veelvoorkomende criminaliteit. De districtsrecherche bestaat uit de opsporing van veelvoorkomende criminaliteit. Ook richt zij zich op criminaliteit met een hoge impact op het slachtoffer, zoals overvallen. Er werken onder anderen rechercheurs met een specialisme op het gebied van jeugd, digitale en financiële criminaliteit. De regionale recherche werkt onder meer aan de bestrijding van zware criminaliteit en verricht onderzoeken naar onder meer criminele verbanden. De rechercheurs draaien daarnaast onderzoeken met een hoge prioriteit, zoals mensenhandel, zeden, kinderporno, milieu, fraude, cybercrime, migratiecriminaliteit en de uitvoering van rechtshulpverzoeken.

Welke specialisten werken landelijk?

Een groot aantal politiespecialisten werkt landelijk.

 • Recherche
  Bestrijdt zware en georganiseerde criminaliteit en specifieke fenomenen als kinderporno, milieucriminaliteit, terrorisme en high tech crime. Ook is de landelijke recherche de officiële landelijke opsporingsinstantie bij zaken waarbij Nederlandse ingezetenen - of eigendommen buiten de landsgrenzen - betrokken raken.
 • Informatieorganisatie
  Voorziet de politie van actuele informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering en sturing van politiewerk, en creëert overzicht en inzicht in de (inter)nationale en veiligheidssituatie. Dit doen de medewerkers onder meer door het verzamelen van informatie, analyseren en adviseren. De landelijke informatieorganisatie regelt internationale informatie-uitwisseling en coördineert nationale informatie.
 • Operationele Samenwerking
  Ondersteunt de regionale eenheden met verschillende specialismen, zoals werken onder een dekmantel, beredenen, speur- en specialistische honden en een landelijk forensisch centrum. 
 • Infrastructuur
  Alle medewerkers in de dienst infrastructuur werken samen om onveiligheid en crimininaliteit op de Nederlandse hoofdinfrastructuur te bestrijden.
 • Bewaken en Beveiligen
  Bewaken en beveiligen van personen, objecten en diensten gebeurt binnen de politie landelijk, regionaal en lokaal. Naarmate de dreiging of complexiteit van de beveiligingsopdracht toeneemt, nemen ook de bewakings- en beveiligingsmaatregelen toe. Ook de bewaking van leden van het Koninklijk Huis valt onder landelijk bewaken en beveiligen.
 • Speciale Interventies
  Zorgt onder meer voor het bestrijden van alle vormen van ernstig geweld of terrorisme. Vaak gaat het om gevallen waarin mag worden aangenomen dat er levensbedreigende omstandigheden tegen de politie of anderen aan de orde zijn.

Verzorgen van arrestanten is een kerntaak van de politie

 Iedereen die met de politie in aanraking komt, heeft recht op een professionele behandeling. Dit geldt in het bijzonder voor de mensen die tegen hun wil worden ingesloten. Zij zijn immers van hun vrijheid beroofd en aan de zorg van de politie toevertrouwd. Dat houdt in dat de politie verantwoordelijk is voor hun veiligheid en relatief welbevinden. ​Om arrestanten goede zorg te bieden, zijn professionele voorzieningen nodig, zoals deskundig personeel en ook voldoende celruimte, waarvan de kwaliteit voldoet aan wettelijk vastgestelde normen.
Dit Landelijk Reglement Arrestantenzorg heeft tot doel om uniforme, landelijke afspraken overeen te komen over de zorg van ingeslotenen die onder verantwoordelijkheid van de politie vallen. Naast dit Reglement worden er per politie-eenheid en/of cellencomplex specifieke huisregels vastgesteld (het Huishoudelijk Reglement).