Ga naar content

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) waarborgt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is in principe altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek. (16/09/2020 - Helaas is een aantal WOB-besluiten momenteel niet beschikbaar omdat bepaalde gegevens onvoldoende afgeschermd waren. Deze documenten worden hersteld en op een later moment teruggeplaatst op de website.)

Inhoudsopgave

Wat is een Wob-verzoek?

De overheid geeft op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. De politie doet dit bijvoorbeeld via nieuwsberichten op politie.nl. Als dergelijke kanalen voor u niet toereikend zijn wat betreft informatie, dan kunt u, indien u meer wilt weten over beleid en uitvoering, een verzoek indienen tot openbaarmaking van overheidsinformatie. Dit heet een Wob-verzoek. Iedereen kan de overheid verzoeken om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid. Ook niet-Nederlanders kunnen een Wob-verzoek bij de Nederlandse overheid indienen. Informatie die u door middel van een Wob-verzoek krijgt, wordt conform de Wet openbaarheid van bestuur direct voor iedereen openbaar door middel van publicatie op politie.nl.

Wob-verzoek over een verkeersovertreding?

De hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft overwogen dat het belang van het opvragen van informatie over een verkeersboete alleen kan gaan over het aanvechten van die boete en niet voor het iedereen openbaar maken van die informatie. De bevoegdheid tot het indienen van een Wob-verzoek over een verkeersovertreding is niet het doel van de Wob. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft daarom geoordeeld dat het indienen van een dergelijk Wob-verzoek als misbruik van recht moet worden beschouwd. Een Wob-verzoek over een verkeersovertreding wordt door de politie dan ook niet (meer) in behandeling genomen omdat het wordt aangemerkt als misbruik van recht. De aangewezen weg om informatie voor het aanvechten van een verkeersboete, is een verzoek indienen op grond van artikel 7:18 Awb of artikel 11 lid 5 of artikel 19 lid 4 Wahv bij het orgaan waar het (administratief) beroep tegen de verkeersboete is ingesteld. Bij een verkeersboete is dat de Officier van Justitie (CVOM). De politie verstrekt geen documenten (meer) die betrekking hebben op een verkeersboetes.

Hoe dien ik een Wob-verzoek in?

U kunt een algemeen Wob-verzoek – voor zover dat niet gaat om documenten over een verkeersboete – uitsluitend schriftelijk per post indienen bij de politie. Het is niet mogelijk om een Wob-verzoek per e-mail of fax in te dienen. De wijze waarop u een Wob-verzoek indient en welke adressen u dient te gebruiken vindt u hier.

Daarnaast kunt u formele / vertrouwelijke berichten voor de politie, zoals het indienen van (pro forma) bezwaarschriften en andere schrifturen die onder het bestuursrecht vallen, niet per e-mail of fax versturen. Berichten die desondanks per e-mail of fax worden verstuurd, worden geweigerd en niet in behandeling genomen. Ook wordt geen mogelijkheid van herstel van vormverzuimen gegeven anders dan dat belanghebbende via een ander (wel opengesteld) kanaal zijn bericht kan inzenden. Tegen een weigering kan geen bezwaar worden ingediend.

De politie stuurt in principe nooit e-mails met vertrouwelijke informatie over beslissingen en schrifturen die onder het bestuursrecht vallen. De geheimhoudingsplicht en de bescherming van politiegegevens en andere persoonsgegevens stellen hogere eisen aan berichtgeving, dan een e-mail versturen. Dit geldt eveneens voor faxen. Ook een fax voldoet technisch niet aan de vereisten voor vertrouwelijkheid en ondertekening. 

Aan welke criteria moet mijn Wob-verzoek voldoen?

  • U geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • Uw verzoek moet gaan om gedocumenteerde informatie die is vastgelegd binnen de politieorganisatie.
  • Uw verzoek moet om informatie gaan waar het bestuursorgaan over beschikt.
  • De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan.
  • Houd er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment voor iedereen publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet).

Wob-verzoeken over informatie die zich uitsluitend bevindt bij andere bestuursorganen (overheidsorganen), moet u bij die bestuursorganen zelf indienen. De Wob kent geen verplichting om stukken op te vragen bij andere bestuursorganen. Als uw Wob-verzoek geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op informatie van een ander bestuursorgaan, dan zal de politie uw Wob-verzoek aan dat bestuursorgaan doorsturen. U wordt over de doorzending geïnformeerd. Vermeld daarom in uw verzoek altijd of u het verzoek ook aan een ander bestuursorgaan heeft gestuurd. Het is raadzaam om uw telefoonnummer of e-mailadres te vermelden in uw Wob-verzoek, zodat het mogelijk is met u in overleg te treden over uw verzoek.

Kan de Wob ook niet van toepassing zijn?

De Wob is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Zo zijn er al diverse documenten online geplaatst op politie.nl, omdat die bijvoorbeeld vaak worden opgevraagd.

Kan een Wob-verzoek worden afgewezen?

In de Wob staat wanneer een Wob-verzoek wordt afgewezen. Dit kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie de veiligheid van Nederland zou kunnen schaden. Of omdat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Ook kijkt de overheid altijd of het belang van openbaarmaking opweegt tegen bepaalde andere belangen. Bijvoorbeeld de betrekkingen van Nederland met andere landen of de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bent u het niet eens met het besluit van het bestuursorgaan, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit wat u van de politie krijgt, staat hoe u dit moet doen.

Wanneer kan ik een antwoord verwachten?

De politie beslist uiterlijk binnen vier weken over het verzoek. Deze termijn is nog eens met vier weken te verlengen. Dit moet de politie schriftelijk en gemotiveerd meedelen voordat de eerste vier weken zijn verstreken. Soms bevat een Wob-verzoek zo veel informatie dat ook de verlengde termijn te kort is om alle documenten te verzamelen en te beoordelen. In dat geval volgen er afspraken met u over de verdere afhandeling.

Direct naar documenten

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft de verwerking van data vanuit digitale handhavingsmiddelen overgenomen van de politie. Staat op de achterkant van uw beschikking, onder het kopje ‘Informatie over de overtreding’, als opsporingsinstantie: ‘Administratieve verwerking flitsgegevens CJIB’ vermeld? Dan kunt u de documenten online bekijken bij het CJIB.
In de overige gevallen kunt u documenten online hier bekijken: