Ga naar content

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

Inhoudsopgave

Direct naar Wob-documenten

Het CJIB heeft de verwerking van data vanuit digitale handhavingsmiddelen overgenomen van de politie. Staat op de achterkant van uw beschikking, onder het kopje ‘Informatie over de overtreding’, als opsporingsinstantie: ‘Administratieve verwerking flitsgegevens CJIB’ vermeld? Dan kunt u de documenten online bekijken bij het CJIB.
In de overige gevallen kunt u documenten online hier bekijken:

Wat is een Wob-verzoek?

De overheid geeft op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via persberichten of via politie.nl. Als u meer wilt weten over beleid en uitvoering, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dit heet een Wob-verzoek.

Wat is de Wet politiegegevens?

Daarnaast kunt u schriftelijk inzage aanvragen in de door de politie over u geregistreerde gegevens. U kunt onder andere documenten over een geconstateerde overtreding van de snelheid en/of rijden door rood licht opvragen. Aangezien dit politie-informatie is, is hierop de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing en niet de Wob.

Hoe dien ik een Wob-verzoek in?

U kunt een Wob-verzoek uitsluitend schriftelijk sturen naar de politie. Niet per e-mail, fax of andere manier dan per post. De wijze waarop u een Wob verzoek indient en welke adressen u dient te gebruiken, vindt u hier.

Een Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende criteria:

 • U geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
 • Uw verzoek moet gaan om informatie die ergens is vastgelegd. Het maakt niet uit op wat voor manier. Dus ook geluidsbanden, films en foto’s zijn documenten in de zin van de Wob.
 • Uw verzoek moet om informatie gaan waar het bestuursorgaan over beschikt.
 • De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan.
 • Houdt u er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment voor iedereen publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet).

Voor snelheidsovertredingen geldt dat u het verzoek om informatie moet indienen bij de betreffende Eenheid. Die informatie vindt u op uw bekeuring. Treedt u namens iemand anders op in de hoedanigheid als gemachtigde? Dan dient u eveneens deze machtiging in te vullen en mee te sturen. De Wet politiegegevens verplicht tot deze machtiging. Zonder ingevulde machtiging, kunnen de politiegegevens c.q. persoonsgegevens in de documenten niet verstrekt worden.

De Wob is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Zo zijn er al diverse documenten online geplaatst door de politie, omdat die vaak worden opgevraagd (dit onderdeel wordt frequent ververst en voorzien van nieuwe documenten):

Zo publiceert de politie bijvoorbeeld ook de documenten van verbalisanten en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's). Dit gebeurt echter zonder persoonsgegevens. Dit doen wij in verband met de eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Gegevens zoals de naam, geboorteplaats en -datum en informatie over het werk zoals standplaats en salaris worden daarom weggehaald. Die zouden door publicatie op deze site altijd openbaar zijn. Wel laten wij het verbalisantennummer / personeelsnummer staan. Op die manier kunt u deze documenten koppelen aan andere documenten zoals de beschikking of de foto van een verkeersovertreding. Op de beschikking en foto staat namelijk ook het verbalisantennummer / personeelsnummer.

Informatie van andere bestuursorganen

Wob-verzoeken over informatie die zich uitsluitend bevindt bij het OM, het CJIB of de gemeente (bijvoorbeeld flitsfoto’s of parkeerboetes), moet u daar zelf rechtstreeks indienen. De Wob kent geen verplichting om stukken op te vragen bij andere bestuursorganen. Als uw Wob-verzoek geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op informatie die berust bij een ander bestuursorgaan, dan zal de politie uw Wob-verzoek aan dat andere bestuursorgaan doorsturen. U wordt over de doorzending geïnformeerd. Vermeld daarom in uw verzoek altijd of u het verzoek ook aan een ander bestuursorgaan heeft gezonden.
Het is raadzaam om uw telefoonnummer of e-mailadres te vermelden in uw Wob-verzoek, zodat het mogelijk is met u te overleggen over uw verzoek.

Kan een Wob-verzoek worden afgewezen?

In de Wob staat wanneer een Wob-verzoek wordt afgewezen, geheel of gedeeltelijk. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie de veiligheid van Nederland zou kunnen schaden. Of omdat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Ook kijkt de overheid altijd of het belang van openbaarmaking opweegt tegen bepaalde andere belangen. Bijvoorbeeld de betrekkingen van Nederland met andere landen of de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bent u het niet eens met het besluit van het bestuursorgaan, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit wat u van de politie krijgt, staat hoe u dit moet doen.

Binnen vier weken antwoord op Wob-verzoek

De politie beslist uiterlijk binnen vier weken over het verzoek. Deze termijn is nog eens met vier weken te verlengen. Dit moet de politie schriftelijk en gemotiveerd meedelen voordat de eerste vier weken zijn verstreken. Soms bevat een Wob-verzoek zo veel informatie dat ook de verlengde termijn te kort is om alle documenten te verzamelen en te beoordelen. In dat geval volgen er afspraken met u over de verdere afhandeling.

Wie kan een Wob-verzoek doen?

Iedereen kan de overheid verzoeken om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook. Ook niet-Nederlanders kunnen een Wob-verzoek bij de Nederlandse overheid indienen.

Zijn er kosten verbonden aan een Wob-verzoek?

Voor het verstrekken van kopieën van documenten mag een vergoeding voor de kopieerkosten worden gevraagd. De politie doet dit echter niet.

Indienen bezwaar tegen besluiten op Wob-verzoeken

Indien u zich niet kunt verenigen met de inhoud van het u per reguliere post toegezonden besluit, kunt u overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen een termijn van zes weken na de dag van bekendmaking van dat besluit schriftelijk bezwaar maken. In een bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
 • een omschrijving van het besluit of een kopie van de beslissing of publicatie waartegen het bezwaar is gericht;
 • de redenen van bezwaar;
 • uw handtekening;
 • een machtiging indien het bezwaar namens u door iemand wordt ingediend.

Het bezwaarschrift dient te worden ingediend bij de korpschef. Het bezwaar kunt u doen door een brief te sturen. Die brief kunt u sturen naar de politie. Op uw besluit staat het postadres waar u het bezwaar kunt indienen. De wijze waarop u dit moet doen en welke adressen u dient te gebruiken, vindt u hier. Met het oog op de noodzakelijke waarborgen voor betrouwbaar en vertrouwelijk elektronisch verkeer kunnen bezwaarschriften enkel per reguliere post worden ingediend.

Bezwaarschriften kunt u niet op een andere manier indienen.

E-mail

De politie onderscheidt interne en externe e-mail. Onder externe e-mail verstaat de politie het versturen en ontvangen van elektronische berichten van en naar personen of partijen buiten de politie. De politie gebruikt externe e-mail niet voor berichtenverkeer met de burger waarbij vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld, voor bekendmaking van beslissingen en schrifturen die door het bestuursrecht worden beheerst. De geheimhoudingsplicht en de bescherming van politie- en andere persoonsgegevens stellen hogere eisen dan waaraan door middel van e-mail kan worden voldaan.

Fax

Gegeven het feit dat de fax technisch niet kan voldoen aan de vereisten voor vertrouwelijkheid en ondertekening wordt de fax niet opengesteld voor het zenden van formele / vertrouwelijke berichten aan de politie zoals het indienen van (pro forma) bezwaarschriften en andere schrifturen die door het bestuursrecht worden beheerst. Dit heeft tot gevolg dat berichten die desondanks per fax worden ontvangen worden geweigerd.
Weigering van mail- en faxberichten houdt in dat het bericht zondermeer niet in behandeling wordt genomen. Ook wordt geen mogelijkheid van herstel van vormverzuimen gegeven anders dan dat belanghebbende via een ander (wel opengesteld) kanaal zijn bericht in kan zenden. Tegen een weigering kan geen bezwaar worden ingediend.

Wetgeving openbaarheid

Door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in 2012 aan de politie gevraagd een reactie te geven op de Wet aanpassing Wob. Dit voorstel staat hier gepubliceerd. De politie heeft daarop gereageerd.

De minister heeft in 2014 de korpschef gevraagd te reageren op zijn voorstel Wet voorkomen misbruik Wob. Dit voorstel staat hier gepubliceerd. De korpschef heeft daarop deze reactie gegeven.

Wet open overheid

De politie heeft in september 2014 deelgenomen aan de hoorzitting van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken in het kader van de Wet open overheid. Op dat voorstel heeft de politie eerder al schriftelijk gereageerd. Ten behoeve van de hoorzitting is deze inbreng ingebracht en is deze tekst uitgesproken.

Politielegitimatiebewijs

De ministeriële Regeling politielegitimatiebewijs geeft regels over het politielegitimatiebewijs (meer informatie bij Uniform en uitrusting). In bijlage 2 van de Regeling politielegitimatiebewijs is beschreven hoe een politielegitimatiebewijs eruit dient te zien. Het model van het politielegitimatiebewijs is opgenomen in het handboek politielogo en huisstijl 1993 en ligt ter inzage bij de bibliotheek van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Afkortingenlijst fotofilmnummers m.b.t. flitsbekeuringen

Op de (straf)beschikking van een flitsbekeuring staat een fotofilmnummer. De eerste 4 posities van het filmnummer corresponderen met de gebruikte radarset, zodat kan worden nagegaan of een gebruikte set is gekeurd door het Nederlands Meetinstituut (NMI).

Het fotofilmnummer begint bijvoorbeeld met LE01. LE staat voor Landelijke Eenheid, dat is de eenheid waar de documenten over de bewuste radarset te vinden zijn. Zie hier de lijst met afkortingen.