Ga naar content

Wet politiegegevens (Wpg)

De politie gebruikt gegevens om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Het gaat om de verwerking van persoonsgegevens, telefoonnummers, meldingen, verklaringen, bevindingen en dergelijke. Deze gegevens worden bij het uitvoeren van de politietaken beschermd door de Wet politiegegevens (Wpg).

Inhoudsopgave

Wat kunt u inzien?

U kunt schriftelijk inzage aanvragen in de door de politie over u geregistreerde gegevens. U kunt onder andere documenten over een geconstateerde overtreding van de snelheid en/of rijden door rood licht opvragen. Aangezien dit politie-informatie is, is hierop de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing.

Hoe krijgt u inzage in uw eigen gegevens?

Een aanvraag om kennis te nemen van uw eigen persoonsgegevens kunt u schriftelijk sturen (niet per e-mail) aan de politie in uw buurt. Gebruik hiervoor de adressen van de hoofdbureaus. U moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs toevoegen. U kunt namelijk alleen kennis krijgen van uw gegevens als de politie heeft vastgesteld dat u deze informatie zelf opvraagt of dat iemand dat namens u doet. Als iemand de gegevens namens u opvraagt, is naast een kopie van uw geldige identiteitsbewijs ook een bewijs nodig dat u uw vertegenwoordiger hebt gemachtigd.

Waar vindt u meer informatie?

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens - CBP) vindt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en over de verwerking van gegevens door de politie.

Wat is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)?

Naast inzage in de door de politie over uzelf geregistreerde gegevens op basis van de Wpg, kunt u ook documenten opvragen waaruit bijvoorbeeld blijkt dat de politiemedewerker die uw gegevens registreerde, bevoegd is om die politietaken uit te voeren. Of als u meer wilt weten over beleid en uitvoering. U kunt dan via de Wet openbaarheid van bestuur een verzoek doen tot openbaarmaking van overheidsinformatie.